Milieublog

Home > Milieublog

Milieublog: laatste berichten

Share

De fabriek van de terroristen draait op olie

thema’sKlimaat & energie

18/11
2015

President Hollande noemde in zijn toespraak voor de verzamelde parlementen IS "een fabriek voor terroristen". Wie zich afvraagt op welke brandstof die fabriek draait, hoeft niet ver te zoeken: olie. Het zwarte goud is de belangrijkste inkomstenbron van IS. Het zal de afkeer van olie en andere fossiele brandstoffen bij de publieke opinie enkel voeden. Onze regeringen kunnen het perspectief bieden op een uitweg. Ze moeten het uitfaseren van fossiele brandstoffen opnemen in het klimaatakkoord van Parijs.

Daags na de wrede aanslagen in Parijs kwam de oliesmokkel van IS opnieuw in de aandacht. President Poetin toonde aan zijn collega's in de G20 foto's van kilometers lange colonnes tankwagens die olie exporteerden van velden onder de controle van IS. Dezelfde dag kwam het bericht dat de Amerikaanse luchtmacht 116 van die trucks vernietigd had.

We weten al langer dat olie de belangrijkste inkomstenbron is van de terreurorganisatie. Onderzoekjournalistiek van onder meer de Financial Times onthulde dat de productie en smokkel van olie IS iets tussen de 270.000 en 3 miljoen euro per dag zou opleveren. Die trafiek loopt van oliebronnen in Syrië en Irak langs verschillende (kleine) raffinaderijen tot afzetmarkten in de regio.

IS overleeft niet enkel op ontvoeringen en oliegeld. Ook giften van gefortuneerde individuen uit Saudi-Arabië en de Golfstaten hebben de terreurorganisatie zeker in de beginperiode mee grootgemaakt. Enkel door die geldstroom kon ze tienduizenden strijders aantrekken, bewapenen en vergoeden. Fracties in die oliestaten zagen IS een tijd lang als een middel om regionale rivalen zoals het sjiitische Iran een hak te zetten.

Een belangrijk deel van de olie en het gas in Europa komt van dubieuze regimes zoals Saudi-Arabië, Qatar en Rusland. Na het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne, een aanslag die het leven kostte aan 298 mensen van wie 193 Nederlanders, voelden veel van onze noorderburen zich ongemakkelijk bij de Europese afhankelijkheid van Russisch gas. Voedt Europees geld niet (onrechtstreeks) de machtspolitiek van Poetin? Net zo zou de geldstroom vanuit Europa naar regimes zoals het Saudische steeds wranger kunnen smaken. Want de regionale conflicten, de verspreiding van een ultraconservatieve interpretatie van de islam en het ontstaan van terreurorganisatie IS werden alle gevoed met oliegeld.

Hebben we de mogelijkheid om niet langer beroep te doen op gas uit Rusland of olie uit het Midden-Oosten? Het alternatief dat we in de jaren 70 kozen, nucleaire energie, is door de terrorismedreiging een stuk minder aantrekkelijk. Bovendien is kernenergie enorm duur. Maar door de doorbraken in technologieën voor hernieuwbare energie en energiebesparing beschikken we nu over een ruimer pallet aan mogelijkheden. En dit aan een steeds lagere kostprijs.

We kunnen met investeringen, die zichzelf terugbetalen, volledig onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Maar het is wel een transitie en investeringsprogramma dat op Europees niveau minstens dertig jaar duurt. Op korte termijn is het dus geen antwoord. Maar het biedt wel een perspectief om een belangrijke financieringsbron van conflicten, geweld en terrorisme op termijn te laten uitdoven, hoewel dat geen garantie is dat daarmee ook het terrorisme verdwijnt.

Het is precies in Parijs dat er over twee weken, tijdens de klimaatconferentie, een sterk signaal kan komen. Het klimaatakkoord moet de ambitie bevatten om op termijn het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd te bannen. Zo blijft een belangrijke bron van conflict en geweld onder de grond.

reactiesreageer

aanpasdatum18 november 2015 | Mathias Bienstman

Bossen in plaats van verkavelingen

thema’sRuimte en natuur

10/11
2015

Als iemand een bos kapt om woningen te bouwen of een bedrijf uit te breiden, moet dat gecompenseerd worden. In de praktijk worden er echter meer bomen gekapt dan opnieuw geplant. Een van de knelpunten is het tekort aan gronden om te bebossen. In Vlaanderen ligt nochtans een grote reserve aan bouwgronden, die we niet nodig hebben om de bevolkingsgroei op te vangen. Bond Beter Leefmilieu stelt daarom voor die woonuitbreidingsgebieden om te vormen tot bosuitbreidingsgebieden.

Een gekapt bos compenseren, kan door zelf nieuwe bomen aan te planten of door geld te storten in het Boscompensatiefonds. Met dat geld kunnen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en gemeentebesturen dan bebossingsprojecten uitvoeren. Maar dat geld geraakt niet op. Sinds de oprichting van het fonds in 2002 heeft het Boscompensatiefonds een spaarpot van liefst 8 miljoen euro opgebouwd. De achterstand in het heraanplanten van verdwenen bossen is opgelopen tot meer dan 1.500 ha.

Te weinig en te dure grond

Met het geld uit het Boscompensatiefonds kopen gemeenten en het ANB gronden aan voor herbebossing. Volgens het bosdecreet is dat enkel mogelijk in groengebied, landbouwgebied of recreatiegebied. En daar knelt het schoentje. Door de voortdurende verstedelijking is er steeds minder open ruimte in Vlaanderen. Op de plekken die nog overblijven, blijft de concurrentie tussen bos/natuur, landbouw en recreatie toenemen.

Jaarlijks gaat meer dan 2.000 ha aan open ruimte voor de bijl voor nieuwe woningen, wat neerkomt op liefst 12 voetbalvelden per dag. Verder worden heel wat leegkomende boerderijen opgekocht door niet-landbouwers om er een woning of een bedrijf van te maken. Vaak gaat dit ook gepaard met het omzetten van aanpalende landbouwgronden in bijkomende tuinen. Men spreekt dan van 'de vertuining van het landschap'. Naar schatting wordt een dikke 10 procent van het agrarisch gebied in beslag genomen door tuinen. En dan is er nog de 'verpaarding van het landschap'. Ongeveer een derde van alle weilanden bestaat uit hobbyweiden van mensen die paarden houden.

Door die verstedelijking, verpaarding en vertuining staat er steeds minder open ruimte te koop. En stijgen de prijzen. Voor landbouwgrond bijvoorbeeld betaalde je in 2000 gemiddeld 17.000 euro per ha, in 2010 was dat al 28.000 euro. Maar omdat de tarieven voor boscompensatie nog nooit zijn verhoogd of zelfs maar geïndexeerd, hebben de ANB en gemeentebesturen het steeds moeilijker om gronden voor herbebossing te kopen.

Ondertussen liet minister Schauvliege (CD&V) via de pers een ballonnetje op. Ze wil de 8 miljoen uit het Boscompensatiefonds verdelen over alle gemeenten in Vlaanderen, afhankelijk van hun inwonersaantal en oppervlakte. Dat biedt echter geen oplossing voor het echte probleem: te weinig en te dure grond.

Bebos de woonuitbreidingsgebieden

De grote druk op ruimte komt steeds opnieuw naar boven als een belangrijk knelpunt. Is de situatie in het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen hopeloos? Zeker niet. En al helemaal niet als er zuinig en doordacht met de woongebieden wordt omgesprongen.

De oppervlakte van niet-bebouwde woongebieden bedraagt ruim 42.000 ha, waaronder 12.000 ha woonuitbreidingsgebied. Bevolkingsprognoses geven aan dat Vlaanderen de komende decennia zal groeien van 6 naar 7 miljoen inwoners, wat maakt dat er tegen 2030 nood is aan 330.000 extra woningen.
Uitgaande van de huidige woningdichtheid, zou er slechts 17.000 ha nodig zijn. Wat maakt dat er 25.000 ha overblijft.

Daarbinnen liggen de woonuitbreidingsgebieden. Die waren bij het opmaken van de gewestplannen bedoeld als reservezones voor woningen, voor het geval er in de echte woonzones geen plaats meer is. Die plaats is er duidelijk wel.

Lobbygroep

Toch werden de voorwaarden voor het verkavelen van woonuitbreidingsgebieden de afgelopen jaar stelselmatig verder versoepeld. Een van de achterliggende verklaringen is dat veel van die gebieden in handen zijn projectontwikkelaars en vastgoedbedrijven. Dat is een sterke lobbygroep.

Ook nu weer lijkt minister Schauvliege van plan om het verkavelen van die reservegebieden verder te versoepelen. Veel van die woonuitbreidingsgebieden zouden nochtans zeer zinvol kunnen ingezet worden voor bos en natuur. Het gaat vaak om grotere, aangesloten stukken grond. Ze zijn dikwijls ook gelegen aan de rand van gemeenten, waardoor ze de vraag naar 'natuur dichtbij' kunnen invullen.

Daarom alvast dit voorstel aan minister Schauvliege, die binnenkort een nieuwe omzendbrief over woonuitbreidingsgebieden uitvaardigt. Vorm de overbodige woonuitbreidingsgebieden om tot bosuitbreidingsgebieden. En stel ze open voor herbebossingsprojecten. Zo pakken we het knelpunt van het gebrek aan ruimte voor nieuwe bossen aan bij de wortel. En zetten we een rem op de voortdurende verstedelijking van ons platteland.

reactiesreageer

aanpasdatum10 november 2015 | Erik Grietens

Ecomodernisten: niet modern en nog minder eco

thema’sKlimaat & energie, Milieubeweging

2/10
2015

Twee ecomodernisten –Ted Nordhaus en Linus Blomqvist – verbleven deze week op Belgische bodem. De ecomodernisten gaan er prat op dat ze komaf maken met de taboes van de milieubeweging zoals kernenergie, GGO’s en intensieve landbouw. Dat mag dan wel tot boeiende debatten leiden, een goede leidraad voor het milieubeleid is het niet.

De toon en inhoud van het Ecomodernistisch manifest [1] lijkt op het eerste zicht naadloos aan te sluiten bij een ondernemingsvriendelijke, groene visie. De sympathiserende website backcover.be schrijft:

“ [de ecomodernisten] keren zich tegen het doemdenken dat maar al te vaak het groene discours overheerst en houden ingesleten groene opvattingen kritisch tegen het licht. Technologische innovatie, menselijk vernuft, ambitie en ondernemerschap beschouwen deze vernieuwers als mogelijke oplossingen die moeten worden aangemoedigd.”

Dat klinkt veelbelovend en heeft in Vlaanderen alvast de interesse gewekt van parlementsleden van Open Vld en N-VA.

Het Ecomodernistisch manifest opent met drie centrale ideeën: in kennis en technologie ligt de sleutel tot een geweldig nieuw tijdperk voor de mens (het Antropoceen), de menselijke ontwikkeling moet zich ontkoppelen van de natuur en daarvoor is een intensivering van tal van menselijke activiteiten nodig. Na een lange historische beschrijving komen de auteurs tot de vaststelling dat de welvaartscreatie moet ontkoppeld worden van de impact op de natuur en het milieu.  Dat kan door andere technologieën te gebruiken of hulpbronnen productiever aan te wenden.

Halfweg het Ecomodernistisch manifest volgt een keuze voor de geschikte technologieën. De auteurs schrijven:

“Verstedelijking, intensivering van de landbouw, kernenergie, aquacultuur en ontzilting zijn allemaal processen met een aangetoond potentieel om de menselijke druk op het milieu te verkleinen en zo meer ruimte te creëren voor niet-menselijke soorten. De ontwikkeling van voorsteden, landbouw met een lage opbrengst en vele vormen van hernieuwbare energie vragen daarentegen over het algemeen meer land en hulpbronnen en laten minder ruimte over voor natuur.”

Die focus op individuele technologieën, die vanuit één criterium - ‘intensivering’ - gekozen worden, wijkt sterk af van de stand van het milieudebat en de groeiende consensus over de weg vooruit. Om dat te illustreren, gaan we in op de energietransitie.

Kernenergie: beetje voordeel, veel nadeel

Kernenergie heeft enkele voordelen en vele nadelen. Na Fukushima viel de technologie wereldwijd uit de gratie. Het is onveilig, duur en zadelt de komende generaties met nucleair afval op. Meer recent tracht de sector zijn blazoen op te poetsen door de technologie als een klimaatoplossing te presenteren. Dat pleidooi valt hier en daar in goede aarde. Zo verdedigt onze minister van Energie Marghem nucleaire energie in aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs dit najaar[2]. Kerncentrales zouden noodzakelijk zijn in een wereld die geen fossiele brandstoffen meer mag gebruiken. Het Ecomodernistisch manifest geeft dezelfde verhaallijn een boost.

Maar is nucleaire technologie werkelijk onmisbaar voor de energietransitie? De belangrijkste spelers in de energiewereld hebben elk hun eigen publicaties waarin ze vooruitblikken. Zo publiceert de oliemaatschappij British Petroleum (BP) een Energy Outlook, maakt het internationaal energieagentschap (IEA) de toonaangevende Energy Technology Perspectives (ETP) en brengt het klimaatpanel van de VN een samenvatting van de wetenschappelijke literatuur in de veelbesproken IPCC-rapporten. In niet één van die gezaghebbende toekomstscenario’s speelt kernenergie een belangrijke rol in de toekomstige energievoorziening.

Het IEA is vanuit zijn ontstaansgeschiedenis kernenergie het meest gunstig gezind. Zijn visie op de rol van die technologie in 2050 in het klimaatvriendelijk 2DS scenario? Kerncentrales zorgen dan voor één tiende van de energie. De rol in het terugdringen van broeikasgassen? Zeer beperkt. Energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, een wissel in de gebruikte brandstoffen en CCS zijn vele malen belangrijker volgens de conservatieve modellen van het IEA.[3]

De scenario’s van het IPCC leren dat de wereld perfect de klimaatdoelstellingen kan halen zonder kernenergie. Hoeveel kost de transitie meer als we die risicovolle technologie links laten liggen? Een schamele 7 procent. Ter vergelijking: zonder CCS (‘carbon capture and storage’, CO2-afvang en -opslag) kost de transitie 138 procent meer. Te lang wachten met een ambitieuzer klimaatbeleid doet de kosten stijgen met 28 procent.[4]

Het rekenwerk voor de Europese Low Carbon Roadmap ten slotte leert dat de kosten van het scenario dat kernenergie uitfaseert, nauwelijks afwijken van de andere scenario’s.[5] Wat centraal staat in de meeste transitiescenario’s is een combinatie van doorgedreven energiebesparing, een snelle groei van hernieuwbare energie en op termijn CCS. Greenpeace presenteerde onlangs een update van haar baanbrekend Energy Revolution rapport waarin er zelfs een mondiaal energiesysteem met 100% hernieuwbare energie in 2050 is gemodelleerd.

De energietransitie is niet alleen mogelijk zonder kernenergie, maar bespaart ons net heel wat risico’s en kost nauwelijks meer. Dat bewijst Duitsland in de praktijk. Het land sluit zijn kerncentrales, laat tegelijk de CO2-uitstoot dalen en mikt tegen 2020 op 40 procent minder broeikasgassen dan in 1990. België heeft met kerncentrales alle moeite van de wereld om een reductie van 20 procent te bereiken. Duitsland heeft een sterke groei van hernieuwbare bronnen, een erg betrouwbare elektriciteitsvoorziening en lage groothandelsprijzen. [6]

De juiste vragen

Maar bovenal lijken de ecomodernisten met hun pleidooi voor één technologie de kern van het energiedebat te missen. De uitdaging voor de transitie ligt niet zozeer op het niveau van individuele technologieën maar wel in de systemische dimensie, het gewenste beleid en de politieke economie.

Op het niveau van het energiesysteem komen vragen op over nieuwe marktmodellen en investeringszekerheid, het optimaal evenwicht tussen vraagbeheer, opslag en de uitbreiding van de productiecapaciteit of de aard van de toekomstige slimme netten. Dát zijn momenteel de boeiende debatten. Niet of een nieuwe kerncentrale voor “energie met een hogere dichtheid” zorgt dan een windmolen op land.

De Belgische situatie leert dat het pleidooi van de ecomodernisten uitmondt in exact het tegendeel van wat ze claimen. Het oplappen van stokoude kerncentrales fnuikt in ons land de technologische innovatie, is een belediging voor het menselijk vernuft en zet een rem op ambitie en ondernemerschap. In tegenstelling tot Duitsland draait de energietransitie hier vierkant. De nucleaire basislast doorkruist elke ruimte voor vernieuwing. Zelfs jarenlange voorstanders van nucleaire energie, zoals Ronnie Belmans, verkondigen dat nu luidop. Z’n mening: “Kernenergie? Zo dood als een pier”.[7] Steeds meer experts komen er op uit dat de tijd van grote centrales die voor een basislast instaan, voorbij is. De toekomst is aan netwerken en gedistribueerde energie.[8]

Het ontbreken van de politiek economische dimensie en een visie op gewenst beleid is een ander tekort van het ecomodernistisch verhaal. Zelfs als alle geschikte technologie voor handen zou zijn om “te ontkoppelen”,  is er nog geen enkele garantie dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Dit komt omdat heel wat ondernemingen en landen er belang bij hebben dat we steenkool of olie blijven gebruiken. Hoe vanuit de samenleving en het beleid de macht van het oude, fossiele spelers afbouwen of de padafhankelijkheid van het energiesysteem doorbreken, zijn cruciale vragen die het techno-optimistisch discours van de ecomodernisten ontwijkt.

Opgeblazen technologisch optimisme

We gingen dieper in op het energievoorbeeld, maar hetzelfde geldt voor de andere voorbeelden. De focus op één technologie verdoezelt het systemisch karakter van de cruciale vragen over bijvoorbeeld landbouw of de verstedelijking. Dat alles roept het gevoel op dat de ecomodernisten ofwel blijven steken in een haast kinderachtige omkering van de zogenaamde taboes van de milieubeweging, ofwel dat er meer speelt. Dirk Holemans verwoordt in een opiniestuk het vermoeden  dat de ecomodernisten bepaalde, bestaande machtsverhoudingen in stand willen houden. Om die reden vertroebelen ze het milieudebat met een opgeblazen technologisch optimisme.

De technologieën die de ecomodernisten naar voren schuiven, hebben een opvallend punt gemeen: ze versterken de vorming van (staats)monopolies in de energie- en landbouwmarkten. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover het vrij initiatief van burgers en bedrijven. Nucleaire energie heeft een lange geschiedenis van staatsinmenging en monopolievorming omwille van het strategisch belang en het proliferatierisico, de onverzekerbaarheid van ongevallen en nood aan het centraal structureren van het energiesysteem omheen een handvol reactoren. Net zo heeft Monsanto een quasi monopolie voor vele GGO-gewassen zoals maïs en soja. In die zin verwondert het dat liberaal Philippe De Backer de ecomodernisten een forum gaf in het Europees parlement.

Wie even rondkijkt op het net, merkt dat het ecomodernisme tot levendige debatten leidt. Maar dat maakt het nog geen goede leidraad voor een toekomstgericht  milieu-, energie- of landbouwbeleid.

[1] Zie voor een vertaling www.backcover.be/artikels/item/168-ecomodernistisch-manifest-de-start-van-een-nieuwe-milieubeweging
[2] www.lavenir.net/cnt/DMF20150914_00702488
[3] Zie de toepassing ‘emission reductions’ in ETP 2015 www.iea.org/etp/explore/
[4] Tabel SPM 2, SPM IPCC AR5 WG3 www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers.pdf (p.15)
[5] European Commission, 2011: Energy Roadmap 2050. Impact assessment and scenario analysis, ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/sec_2011_1565_part1.pdf
[6] Zie het dossier ‘de mythes over de Energiewende ontkracht’, te verschijnen.
[7] www.standaard.be/cnt/dmf20150703_01762089
[8] reneweconomy.com.au/2015/head-of-uks-national-grid-says-idea-of-large-power-stations-for-baseload-is-outdated-53893

reactiesreageer

aanpasdatum2 oktober 2015 | Mathias Bienstman

Renovatiepact: de letters zijn er, nu de huizen nog

thema’sKlimaat & energie, Milieu & politiek

23/09
2015

Het renovatiepact is een feit. Tegen 2050 zullen alle woningen energiezuinig zijn. Daar zijn de Vlaamse regering, de bouwsector, milieubeweging en armoedeorganisaties het over eens. En dat is een belangrijke stap. Toch moeten we onze ogen openhouden: komen al die energiezuinige woningen er ook echt?

Nu iets beloven tegen 2050 lijkt makkelijk. Op het einde van deze legislatuur rekent niemand je hier op af. Maar het is broodnodig. De klimaatverandering vraagt om een planning op de lange termijn. De Vlaamse regering lijkt daar nu voor het eerst in te slagen. 
Willen we de klimaatopwarming binnen de perken houden, moet de CO2-uitstoot in Europa tegen 2050 met 80 tot 95 procent dalen. Voor gebouwen betekent dit een besparing van 90 procent CO2. Dat is niet min. Beeld je even in: geen stookolie- of gasketels meer. Alle huizen ingepakt met een laag isolatie in dak, muren en vloeren. Overal superisolerend glas. Dat realiseer je niet van vandaag op morgen. Ook al lijkt 2050 ver weg, we moeten nu in actie schieten. 

Een doelstelling die de klimaattoets doorstaat 
Het voorstel dat vandaag op tafel ligt, een energiepeil van E60 voor alle woningen tegen 2050, doorstaat de klimaattoets niet. Om de CO2-uitstoot met 90 procent te laten dalen, zijn extra stappen nodig. Woningen mogen binnen dit en 35 jaar zo goed als geen energie meer verbruiken. De energie die nog nodig is, wekken ze op met hernieuwbare bronnen. Onze huizen worden zo kleine energiecentrales die met hun zonnepanelen ook stroom leveren aan het net. 

Klinkt dit onhaalbaar? Toch niet: talloze voorbeelden tonen dat het zelfs vandaag al perfect mogelijk is. Tijdens de opendeurdagen van Ecobouwers in november, kun je zien hoe mensen bij de bouw of renovatie van hun huis resoluut voor de lange termijn kiezen. Een bevraging bij deze ecobouwers leert dat zij door duurzaam te bouwen tot 75 procent op hun energiefactuur besparen. En daarbij boeten ze zeker niet aan wooncomfort in.

Een stappenplan voor iedere woning 
90 procent minder uitstoot tegen 2050 dus. Maar de burger mag niet aan zijn lot overgelaten worden. Advies op maat voor elke bouwheer en een stapsgewijze renovatie, dat is de boodschap. Plus extra aandacht voor mensen in (energie)armoede. Een energiezuinige woning, biedt hen de beste garantie voor een betaalbare energiefactuur. Extra ondersteuning en begeleiding op maat moeten er voor zorgen dat deze mensen de boot niet missen.

Kortom: het renovatiepact is een mooie kans, we moeten die grijpen en volop gaan voor een ambitieuze uitvoering. Voor het klimaat is het een noodzaak. En voor onze portemonnee een leuk extraatje. 

reactiesreageer

aanpasdatum23 september 2015 | Sara Van Dyck

Niet alleen Volkswagen bedriegt ons

thema’sVerkeer, Lucht

23/09
2015

Dit weekend kwam een van de grootste milieuschandalen ooit aan het licht. Een schandaal dat ons treft via de lucht die we inademen. Volkswagen manipuleerde jarenlang bewust de tests die meten of dieselwagens niet te veel giftige stoffen uitstoten. Door een stukje software presteerden de wagens goed op de testbank maar ontzettend slecht in realiteit. Het resultaat: honderdduizenden wagens in de VS stoten tot 40 maal te veel giftige stikstofoxiden uit.

We weten al jarenlang dat ook de dieselwagens in Europa tot 5 maal meer stikstofoxiden uitstoten dan toegelaten. Het probleem beperkt zich niet tot Volkswagen. Uit een pas gepubliceerd rapport van Transport & Environment blijkt dat 9 op de 10 nieuwe dieselwagens de uitstootnormen niet halen. Dit schandaal zal dus nog een serieuze staart krijgen, ook in Europa. Tenminste, als de waarheid volledig naar boven komt.

De autolobby

Een viertal jaar geleden kreeg ik voor het eerst data te zien over de bar slechte uitstootcijfers van dieselwagens. Op dat ogenblik was Vlaanderen bezig met de ‘vergroening’ van de belasting op de inverkeersstelling (BIV). Diesels zouden het minst belast worden omdat ze op papier proper zijn. Ik was geschokt. Met heel wat organisaties trokken we aan de alarmbel. We zetten alles op alles om de situatie te keren. Er was een hoorzitting in het Vlaams parlement en moedige interventies van parlementsleden zoals Bart Martens (SP.A) en Wilfried Vandaele (N-VA) waren nodig om het voorstel van de regering bij te sturen.

Uiteindelijk kregen Euro 5-dieselwagens een zwaardere taks opgelegd omwille van de slechte, reële emissies van stikstofoxiden. Tot op vandaag worden Euro 6-dieselwagens nog altijd onterecht bevoordeeld, hoewel de bevoegde ministers van plan zijn om de regeling aan te passen.

De praktijk

In 2011 dacht ik dat dieselvoertuigen minderwaardige katalysatoren gebruikten die het in reële rijomstandigheden lieten afweten. Maar nu blijkt dat het erger is. Technologie om giftige stikstofoxiden weg te filteren bestaat en is zelfs in de wagens geïnstalleerd. Maar een stukje software zorgt ervoor dat ze uitgeschakeld wordt om de rijprestaties te verbeteren.

Dat is misdadig in de meest strikte zin van het woord: de mogelijkheid om schade en leed te voorkomen is er, maar de wagenproducenten doen het bewust niet. De luchtvervuiling treft iedereen in Vlaanderen, in de eerste plaats stadsbewoners en de mensen die langs drukke wegen wonen. Door de uitstoot van de vele dieselvoertuigen haalt Vlaanderen de luchtkwaliteitsnormen voor stikstofoxiden niet . De gezondheidsschade is hoog en wetenschappelijk bewezen. Toch hebben wagenproducenten het gevoel dat ze boven de wet staan. Hoe kan dat?

Zoals de banken

De politiek moet tot inkeer komen. Die vraag moet centraal staan in de afhandeling van dit schandaal. Net zoals de bankensector zitten we hier blijkbaar met een aantal ondernemingen die geen zier geven om het maatschappelijk welzijn. Keer op keer merken we achter de schermen hoe de voertuigproducenten de milieunormen afzwakken en uithollen. Zelfs toppolitici bezwijken onder hun druk. Zo is Angela Merkel een aantal jaar geleden nog tussen gekomen om CO2-normen af te zwakken, hoewel er al een Europese consensus was. Ze wou daarmee BMW en andere Duitse fabrikanten uit de wind zetten.

Vrachtwagenproducenten schakelden op hun beurt Franse toppolitici in om regulering over de vorm van de cabines af te zwakken. Die nieuwe regels konden nochtans heel wat verkeersdoden voorkomen.

Tegengif

In plaats de achterblijvers te verdedigen zouden beleidsmakers de voorlopers moeten versterken. Zoals in elke crisis moeten we de huidige situatie ten volle benutten voor een positieve verandering. Dat betekent: de waarheid volledig naar boven brengen, de verantwoordelijken voor de rechter dagen en de regels en controle op de uitstoot verstrengen, ook door de oprichting van een onafhankelijke controleautoriteit.

Bovenal moet er een wagensector opstaan die niet langer de bevolking bedot maar een deel wil zijn van de oplossingen voor de 21ste eeuw. Daarin inspireert Tesla: de Amerikaanse onderneming plaatst haar innovatie en producten in het breder kader van een overgang naar 100% propere en hernieuwbare energie. Een visie op de lange termijn is het tegengif voor cynische kortetermijnpolitiek en geldgewin.

reactiesreageer

aanpasdatum23 september 2015 | Mathias Bienstman

Allemaal Boer(in): hoe gaat de nieuwe landbouw eruitzien?

thema’sLandbouw

4/09
2015

De varkens- en melkveehouderij kreeg dit jaar rake klappen. Op de Europese top van 7 september moet de landbouwcrisis politiek bedwongen worden. Het is ook de dag dat de Europese boeren betogen, om te tonen dat het hen menens is. Dat verandering noodzakelijk is, staat vast. Maar de hamvraag is voorlopig nog open: welke weg slaan we in?

Burgers en boeren

Dat er structurele problemen zijn, is duidelijk. Een liter melk bleek in Groot-Brittannië minder te kosten dan een liter water. Voor sommigen gaat het debat over niet minder dan de leefbaarheid van de landbouw. Zeker is dat een faire prijs, voor product en arbeid, het uitgangspunt moet zijn voor de toekomst.

De grote Vlaamse landbouworganisaties roepen alvast op om een aantal maatregelen te nemen. Zij vragen terecht om meer solidariteit met de boer en tuinder, tijdelijke productiebeperkingen en een eerlijke keten. Problematisch is dat ook meer exportondersteuning op hun eisenlijstje staat, net als een verminderde aandacht voor vergroening binnen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Zowel de Vlaamse en federale overheden kondigden maatregelen af om de sector te ondersteunen. Voorlopig lijken deze vooral op korte termijn de pijn te verzachten. Ze stellen het huidige landbouwsysteem niet in vraag. Business as usual: op naar de volgende crisis en ondertussen hopen dat de productie elders tegenvalt zodat we hier een graantje extra meepikken.

De echte vraag is of België varkens en melk voor overzeese markten moet produceren -- meestal dan nog met voeder uit Zuid-Amerika. Lokale en globale handel in voedsel zijn beide weliswaar nodig, maar de manier waarop moet kritisch beoordeeld worden. Bovendien is duidelijk dat we op termijn de impact van vlees en de melkveehouderij op het klimaat en het milieu ook in rekening moeten brengen. Daarom moeten we het systeem ook over de Europese grenzen heen herbekijken.

Boerenlandbouw

Een alternatief weg kan die van een boerenlandbouw (*) zijn: dat past binnen het concept van de agro-ecologie, landbouw op maat van mens en milieu. In de agro-ecologie wordt het landbouw- en voedselsysteem in zijn geheel bekeken en speelt de keten en de burger/consument een grote rol.

De dag voor de Europese landbouwraad vindt in Brussel een evenement plaats om dit alternatief naar voor te schuiven. Hier kunnen de burger, consument en producent met het hele gezin de boerenlandbouw komen ondersteunen. De wederzijdse relatie tussen boer(in) en burger wordt in de verf gezet. De consument heeft een deel van de oplossing in eigen hand, namelijk waar en van wie we ons voedsel kopen. Afspraak dus op 6 september voor Allemaal Boer(in) in het Jubelpark te Brussel.

> Oproep Allemaal Boer(in)!

______
(*) De boerenlandbouw staat voor duurzaam gebruik van ecologisch kapitaal en is gericht op de verdediging en ontwikkeling van het familiaal levensonderhoud. Deze vorm is dikwijls multifunctioneel en gediversifieerd en wordt bedreven met familiale arbeid of arbeid die komt uit de landelijke omgeving. Het boerenbedrijf is voor het grootste deel familiebezit en productie is zowel gericht op de markt als op de reproductie van het bedrijf en de familie. (Louis De Bruyne naar Jan Douwe van der Ploeg)

reacties2 reacties

aanpasdatum4 september 2015 | Pepijn De Snijder

Goedkope olie: kans of bedreiging?

thema’sKlimaat & energie

28/08
2015

Bijna een jaar geleden schreven we dat de kelderende olieprijs kansen biedt voor het leefmilieu, op voorwaarde dat de daling niet te lang aanhoudt (1). Daarvoor gaven we de volgende argumenten:

1. De lage olieprijs maakt de erg vervuilende en dure ontginning van arctische, schalie- en teerzandolie minder tot niet rendabel.

2. Minder investeringen in de exploratie en ontginning van olie nu, kan ertoe leiden dat het goedje over een aantal jaar fors duurder wordt. Op dat moment zal de consument ook over betere alternatieven beschikken dan nu. Die opwaartse prijsschok kan betekenen dat we olie dan definitief links laten liggen.

3. De lage prijzen geven overheden de kans om milieuschadelijke subsidies voor fossiele brandstoffen te schrappen en de milieufiscaliteit verder te ontwikkelen.

De grote vraag was - en is - of die mogelijke voordelen van lage olieprijzen opwegen tegen een simpele economische wetmatigheid: als de prijzen dalen, dan stijgt het verbruik en dus de vervuiling. Intussen zijn de eerste data beschikbaar om deze drie stellingen te toetsen. Dit doen we aan de hand van vier vragen. Laten we beginnen met onze laatste stelling: groeit het olieverbruik door de lage prijzen?

Stijgt het mondiale olieverbruik door de lage prijzen?

Figuur 1 Jaarlijkse groei mondiale olieverbruik (bron: EIA)

Een eerste opvallende vaststelling is dat de groei van het olieverbruik in 2014 en 2015 nauwelijks hoger ligt dat in de drie voorgaande jaren (de blauwe balkjes in figuur 1). Het mondiale olieverbruik stijgt al vijf jaar op rij met ongeveer 1 miljoen vaten per dag.  Van 2011 tot en met 2013 lag de olieprijs nochtans boven de 100 dollar per vat. Vanaf 2014 ging daar meer dan de helft van af. Nu ligt de prijs onder de 50 dollar per vat. Dat wijst erop dat op de korte termijn de olievraag en de vervuiling nauwelijks toenemen door de spectaculaire prijsdaling. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn zoals de groeivertraging in China, die tot minder verbruik leidt en niet onmiddellijk beïnvloed wordt door de lagere prijzen. Maar ook de normering van het verbruik van voertuigen zorgt ervoor dat het olieverbruik in de transportsector minder prijsgevoelig wordt.

Toch mag deze positieve vaststelling niet tot berusting leiden. Het Amerikaans energieagentschap EIA ziet de eerste tekenen van een hoger verbruik als antwoord op de lage prijzen. Zoals de prognoses tonen, verwacht het EIA een (lichte) stijging van de groei van het olieverbruik de komende jaren. Bovendien weten we dat het gevaar vooral op de lange termijn schuilt: als de lage prijzen jaren aanhouden, zal de vraaggroei bijna zeker versnellen.

Wat we voor het klimaat nodig hebben is niet alleen het omgekeerde – een daling van de groei – maar nog iets sterker: een absolute daling van het mondiale olieverbruik. Daar zijn we nog niet aan toe.

Stokken de investeringen in (vervuilende) olie?

De investeringen in de zoektocht naar en de ontginning van olie kennen een scherpe terugval door de lage prijzen, zoals een andere grafiek van het EIA illustreert (groene lijn in figuur 2). Ook de kranten berichtten het afgelopen jaar dat oliebedrijven zoals BP en Shell het mes zetten in de investeringen. Dat zou op termijn moeten leiden tot een lager aanbod van olie en mogelijk een opwaartse prijsdruk omdat het aanbod de vraag niet meer zal volgen.

Figuur 2 Kapitaalinvesteringen van oliebedrijven (Bron: EIA)

Toch bevinden we ons nog lang niet in een dergelijke situatie. Heel wat evoluties houden het olieaanbod de komende jaren sterk. Het akkoord tussen de VS en Iran over het kernprogramma zorgt er mogelijk voor dat de Iraniërs vanaf volgend jaar meer olie gaan oppompen. De producenten van olie uit schalie en teerzand slagen erin steeds efficiënter en goedkoper te werken. De olieprijs die ze nodig hebben om rendabel te blijven, is nu al lager dan eerder gedacht. Sommige schalieolieproducenten maken nog winst bij een olieprijs van 30 dollar per vat. Tot vorig jaar gingen analisten ervan uit dat ze minstens het dubbele nodig hadden (2). Dat maakt dat de meest milieuvervuilende olieproductie minder terugvalt dan verwacht. Er worden wel schalieboringen en teerzandprojecten geschrapt, maar de productie uit die bronnen blijft voorlopig redelijk op peil.(3)

Het EIA verwacht dat het mondiale olieaanbod het komende jaar nog boven de vraag blijft (blauwe lijn boven bruine lijn in figuur 3) en dat de lage prijzen nog een tijdje aanhouden.

Figuur 3 Mondiale olievraag en aanbod (Bron: EIA)

Als er een prijsstijging komt, zal die dus eerder voortkomen uit een calamiteit of een politieke keuze. Zo kan Saudi-Arabië ontdekken dat zijn strategie om marktaandeel te winnen door veel olie op te pompen en de mondiale prijzen te laten zakken weinig marktaandeel oplevert, maar wel veel vijanden binnen en buiten de OPEC: hun begrotingen ontsporen immers door de lage olieprijzen.

Knippen overheden in subsidies voor fossiele brandstoffen?

Overheden schroeven door de lage olieprijs hun steun aan fossiele brandstoffen terug. The Economist bericht dat Indonesië, India, Maleisië en Mexico  van de marktomstandigheden gebruikmaken om hun beleid bij te sturen (4). Ook in ons land keurde de federale regering een verhoging van de accijnzen op diesel goed.

Maar zoals de prognose van het mondiale verbruik laat zien, verwacht het EIA niet dat een vergroening van de fiscaliteit de trend naar een stijgende olievraag zal keren. De eerste grafiek geeft zelfs een pessimistische boodschap: zelfs bij een olieprijs boven de 100 dollar stijgt het mondiale verbruik, zoals in de periode 2011-2013. Dat betekent dat hogere prijzen een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde zijn voor het afkicken van onze olieverslaving. We hebben ook de doorbraak nodig van disruptieve technologieën, die olie overbodig maken.

Kan elektrisch vervoer de oplossing zijn en de vraag naar olie doen dalen?

Meer dan 60% van het olieverbruik is op conto van de transportsector.  In de VS is er momenteel heel wat opwinding over het mogelijk disruptief karakter van elektrische en zelfrijdende voertuigen. Verschillende analisten en technologiegoeroes zoals Tony Seba, Steve Levine en Michael Liebreich speculeren op de snelle doorbraak van elektrische wagens. Kunnen elektrische wagens het mondiale olieverbruik doen dalen? Het antwoord is tweeledig. Op de korte termijn maken ze niet veel verschil. Maar ze moeten vanaf nu wel pijlsnel marktaandeel winnen, willen we nog een kans maken de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen.

De voorbije jaren steeg de wereldwijde wagenverkoop nog steeds met 2 miljoen stuks per jaar. Ieder jaar komen er meer dan 70 miljoen nieuwe wagens op de baan. Het marktaandeel van elektrische auto’s bedraagt momenteel 0,5%. Eén op de tweehonderd wagens verbruikt geen brandstoffen: dat is nog te weinig om echt effect te hebben op het mondiale olieverbruik. Waar wel een effect van uitgaat, zijn de normen voor brandstofverbruik. Die zijn er nu in bijna alle belangrijke markten (zie figuur 4). Die normen zullen alsmaar aangescherpt worden en uitgebreid naar alle voertuigen, dus ook vrachtwagens en bussen.

Figuur 4 Normen voor brandstofverbruik in verschillende landen (Bron: IEA)

Maar om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen, moeten de broeikasgasemissies van transport tot ongeveer nul teruggebracht worden. Dat kan enkel met zachte modi, meer collectief elektrisch vervoer en door het wagenpark volledig op elektriciteit te laten lopen (of op waterstof op basis van hernieuwbare energie),  zoals de studie Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050 leert (5). We vinden, in tegenstelling tot mobiliteitsexpert Kris Peeters, de ‘groene elektrische wagen’ geen mythe, maar een noodzakelijk onderdeel van een energietransitie die zorgt dat de opwarming beperkt blijft tot minder dan 2 graden Celsius.(6)

Voor een dalende olievraag

Zolang de olieprijzen laag blijven, zullen de overheden moeten bijsturen met de fiscaliteit. Dat kan door de lasten op brandstoffen te verhogen en de opbrengsten te gebruiken voor de verlaging van andere lasten (7). Zoals Paul de Grauwe terecht aanstipt, is zo’n tax shift politiek moeilijk en moeten sociale bewegingen zoals de milieu- en klimaatbeweging de druk op de ketel houden.

Maar hogere prijzen voor de consument zullen niet volstaan. Een breed palet aan maatregelen is nodig om de mondiale olievraag te laten dalen. De belangrijkste? Steun voor onderzoek naar en ontwikkeling en vermarkting van alternatieve technologieën zoals elektrische voertuigen. Normering van de brandstofefficiëntie van voertuigen. Industriële planning en de ontwikkeling van de infrastructuur en een gunstig fiscaal kader voor elektrisch vervoer.

Als de overheid tegelijk helder communiceert dat de toekomst aan zachte modi, openbaar vervoer en (gedeelde) elektrische mobiliteit is, dan kunnen we ook op milieuvlak de periode van lage olieprijzen zonder al te veel kleerscheuren doorkomen.

(1) Zie De Morgen. Er verschenen het voorbije jaar heel wat analyses en opinies die wijzen op de opportuniteiten van een lage olieprijs om  het eerste en derde voordeel te bekomen. Zie oa. The Economist, De Wereldbank, Naomi Klein, Kemal Dervis ea.

(2) Zie Bloomberg

(3) Nu de prijs de laatste dagen verder is gezakt tot 40 dollar per vat, is er toch sprake van een nakende uitdunning van de schalieoliesector

(4) Zie The Economist

(5) Zie Klimaat.be p.12

(6) Kris Peeters laakte in een recente column die ook in De Standaard verscheen de positieve houding van de milieubeweging tegenover elektrische wagens

(7) Paul de Grauwe ondersteunt het pleidooi van de milieubeweging in een recente opinie

reacties1 reactie

aanpasdatum28 augustus 2015 | Mathias Bienstman

Het internationaal klimaatbeleid moet tanden krijgen

thema’sKlimaat & energie, Milieu & politiek

10/08
2015

Verleden week kondigde Obama met toeters en bellen het ambitieuze klimaatplan van de VS aan. Toch is de algemene hoerastemming voorbarig: als de volgende president een Republikein wordt, kan de hele opzet weer als een kaartenhuisje ineenzakken. Staan we dan machteloos tegenover gekken? Dat lijkt de belangrijkste vraag in het klimaatbeleid anno 2015.

‘Een belangrijke stap vooruit’, zo luidden de voorspelbare reacties op Obama’s klimaatplan. Maar hiermee is het klimaat nog lang niet gered. Want Obama schuift de uitvoering naar de volgende president door, en onder de kandidaten die daarvoor in de running zijn, bevinden zich nogal wat klimaatontkenners die niet zullen aarzelen om het hele project te schrappen. Als het plan niet al eerder sneuvelt, door de vele rechtszaken van dwarsliggers.

Al het goede nieuws van de voorbije jaren zal dan slechts een bittere nasmaak hebben. De grootste vervuiler, China, heeft zich in een deal met de VS geëngageerd tot een sterker klimaatbeleid. Maar het is een akkoord waarin ‘gelijk oversteken’ telt. China wil zich slechts engageren als ook de VS stevige klimaatinspanningen levert.

Broeikasgasemissies moeten met bijna 70% dalen

De G7 heeft onlangs een belangrijke verklaring opgesteld waarin ze zegt dat de mondiale broeikasgasemissies met bijna 70% moeten dalen tegen het midden van de eeuw. Fossiele brandstoffen moeten op termijn zelfs definitief in de grond blijven, zeggen de wereldleiders. De tekst kwam er op initiatief van Duitsland, Frankrijk en de VS. Als er na Obama een president aan het roer komt die de klimaatverandering ‘een hoax’ of opgezet spel noemt, dan blijven die engagementen zeker dode letter. Net als een eventueel klimaatakkoord in Parijs.

Dat alles weten we, dat lezen we telkens opnieuw in de commentaarstukken over Obama’s klimaatplannen. Maar daarna wordt het opvallend stil. Staat de wereld dan machteloos tegenover gekken zoals Donald Trump of Scott Walker die met oliegeld de machtigste man op aarde kunnen worden? Klimaatverandering is het grootste gevaar voor een leefbare toekomst, waarom blijven we dan de kat uit de boom kijken in de internationale klimaatpolitiek?

Sanctiemechanisme voor spelbrekers

We hebben het al een keer meegemaakt. Jarenlang is er onderhandeld over het Kyotoprotocol. In 1997 is het getekend en Europa ging flink aan de slag. Maar toen de Republikein George W. Bush aan de macht kwam, weigerde hij het in 2001 simpelweg te implementeren. Exact tien jaar later trok ook Canada zich terug uit het protocol, nadat er een regering aan de macht kwam die zich liet leiden door de oliebelangen. Europa stond er telkens bij en keek ernaar. De enige reactie die je bij politici kon ontwaren, was ‘nu anderen wat minder doen voor het klimaat, gaan wij ook wat minder doen, we moeten niet steeds voorloper zijn.’ En zo werd het grootste gevaar een nog wat groter gevaar.

Het internationale klimaatbeleid heeft nood aan een sanctiemechanisme voor spelbrekers. Dat is de kern van een recent pleidooi van de vooraanstaande econoom William Nordhaus. Enkel op die manier zal het klimaatbeleid in heel wat landen versnellen, stelt hij – en zonder een dergelijk mechanisme zijn we simpelweg gedoemd. Als het internationaal klimaatbeleid tandeloos blijft, zullen landen telkens weer onbestraft hun engagement naast zich neerleggen.

Koolstofheffing en duurdere handelstarieven

Hoe kan zo’n sanctiesysteem eruit zien? Een eerste vorm die Nordhaus voorstelt, is een koolstofheffing aan de grens. Zo zouden Europa en andere landen aan de grens eenzelfde koolstofheffing kunnen opleggen als ze gebruiken voor haar eigen industrie. Staal uit bijvoorbeeld Turkije wordt dan op dezelfde manier belast voor de vervuiling die de productie aanricht als staal uit België. Een meer algemene sanctie kan eruit bestaan dat landen die niet meedoen met een klimaatakkoord op veralgemeende handelstarieven stuiten. Als die achterblijvers willen exporteren naar de landen die meedoen met het klimaatakkoord, dan wordt dat duurder.

Het sanctiemechanisme hoeft er niet precies zo uit te zien als Nordhaus bepleit. Maar twee zaken zijn belangrijk. Eén, de sleutel voor een geloofwaardige oplossing voor het klimaat ligt ook in het handelsbeleid. Twee, Europa is de grootste markt ter wereld. Ze zal dus de pleitbezorger moeten zijn van zulke oplossingen in klimaatonderhandelingen en handelsbesprekingen. Een dergelijke bijstelling van de ‘vrijhandelsagenda’ houdt ook theoretisch steek. Vrijhandel leidt volgens de economiehandboeken tot meer welvaart en lagere prijzen. Maar die welvaartswinst valt in het niets bij de schade die klimaatverandering aanricht. Het staat dus vast dat beleidsmakers beide uitdagingen, handel en klimaat, samen moeten aanpakken.

reactiesreageer

aanpasdatum10 augustus 2015 | Mathias Bienstman

Salariswagens ontspringen de dans

thema’sVerkeer, Lucht

6/08
2015

De toonaangevende zakenkrant Financial Times wijdde een artikel aan de Belgische taxshift. Tweemaal raden met wat het stuk opent? Juist! Met de salariswagens. Dat systeem is zowat de Toren van Pisa van onze fiscaliteit: even opmerkelijk als onwaarschijnlijk.

De journalist van de Financial Times vertelt het verhaal van de 25-jarige Merel. Ze komt aan op haar eerste job en wordt een garage vol met Mercedessen binnengeleid. De baas zegt: kies er maar eentje. Voor 56 euro per maand rijdt Merel rond in een Mercedes van meer dan 30.000 euro. Met stijgende verbazing stelt de Britse correspondent vast dat Belgen met een salariswagen zelfs gratis privékilometers mogen malen. Dat er ellenlange files in ons land staan, hoeft niet te verbazen. Voor honderdduizenden is de tankkaart a free lunch.

Scheefgegroeid, zoals de Toren van Pisa

De anekdote is slechts de aanloop voor het punt dat het artikel wil maken. In België waren de loonlasten tot voor kort zo hoog dat systemen om ze te omzeilen helemaal scheef groeiden, net als de beroemde Toren. De federale taxshift moet die hoge loonlasten verlagen. De Financial Times verbaast zich erover dat het de regering überhaupt gelukt is te landen in het dossier. Zulke ingrijpende deals zijn in een complex land als België niet evident.

Of de verloning met wagens nu ook gaat verminderen, is volgens de zakenkrant nog onbeslist. Het is nochtans een belangrijke vraag voor het slagen van de taxshift. Zijn de loonkosten nu voldoende gedaald zodat het ontwijkingsmechanisme van de salariswagens eindelijk overbodig wordt? Zo niet, wie draagt dan de politieke verantwoordelijkheid voor het feit dat de belastingverschuiving te klein is uitgevallen? Een begin van een oplossing voor de files hangt mee van het antwoord op die vragen af.

De verdieseling tegengaan

Maar de taxshift roept nog een andere moeilijkheid op. Door de accijnzen op diesel en benzine gelijk te schakelen, wil de federale regering de verdieseling van het Belgische wagenpark tegengaan. Dat is een goede zaak. Eén van de ernstigste milieuproblemen in ons land, de toxische luchtvervuiling, wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de uitstoot van dieselvoertuigen. Zelfs de nieuwste Euro 6-diesels stoten in het verkeer veel te veel stikstofoxiden uit: volgens tests op de baan tot vijf keer meer dan de Europese maximumnorm oplegt.

Toch koos de Belg massaal voor de dieselwagen, omdat de overheid er de fiscaal voordeligste optie van maakte. Daar komt nu verandering in door de gelijkschakeling van accijnzen. Behalve voor… de salariswagens. Meer dan 90 procent daarvan zijn diesels. De leasingmaatschappijen laten in De Standaard weten dat ze dat niet zien veranderen. Voor hen blijven dieselauto’s fiscaal het interessantst.

Wie doet een inspanning?

Dat leidt er mogelijk toe dat de inspanning om de luchtkwaliteit te verbeteren vooral bij de particuliere automobilist terechtkomt. Het door de overheid gesubsidieerde wagenpark – de salariswagens – zal lustig blijven vervuilen. Het tegengaan van verdieseling is gebaat bij meer rechtlijnigheid en rechtvaardigheid. Er moeten specifieke maatregelen volgen voor bedrijfswagens. Daarnaast moeten de meeropbrengsten van de accijnsverhoging niet enkel terugvloeien naar de werkenden, maar ook naar gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Want ook zij zullen hier immers een deel van de inspanning leveren.

reactiesreageer

aanpasdatum6 augustus 2015 | Mathias Bienstman

De consument als pion in het statiegeldgevecht

thema’sGrondstoffen, Milieu & politiek

17/07
2015

Deze week hebben de supermarkten en de drankensector gezamenlijk een groot offensief tegen statiegeld gelanceerd. De nieuwe website www.properebuurt.be moet mensen ervan overtuigen dat statiegeld een verschrikkelijk slecht idee is, en een door online onderzoeksbureau iVOX uitgevoerde enquête met de voorspelbare conclusie dat de Belg liever de blauwe zak heeft dan statiegeld, moet de politiek dan weer de nodige angst inboezemen. Als consumenten liever geen statiegeld hebben, zullen politici immers wel oppassen met het invoeren ervan. Dat de studie de wetenschappelijke toets niet doorstaat, deert daarbij blijkbaar niet.

De twee initiatieven van de industrie moeten de perceptie over statiegeld sterk beïnvloeden. Een voorbeeld: zowel de enquête (en het bijbehorende persbericht) als de anti-statiegeldwebsite benadrukken het eventuele ongemak van het systeem. De indruk ontstaat dat het retourneren van de flessen bij een volgend bezoekje aan de supermarkt zowat even zwaar en vervelend is als de beklimming van de Mont Ventoux. 

Daarnaast worden de eventuele kostprijs van statiegeld en de stijging van prijzen zeer sterk benadrukt. De onlangs uitgevoerde studie van de OVAM wijst echter uit dat statiegeld per saldo vrijwel niets hoeft te kosten. Enig bewijs dat het systeem de prijzen van dranken doet stijgen, is overigens nog niet geleverd. Een Amerikaanse studie naar statiegeld concludeerde zelfs dat dranken in Amerikaanse staten waar statiegeld verplicht is, niet duurder en soms zelfs goedkoper zijn dan dranken in andere staten.

Hoeder van de consument?
Het is bijzonder dat de industrie zich zo sterk opwerpt als hoeder van de consument. Het is immers nog maar enkele weken geleden dat Carrefour, Delhaize en Colruyt samen tot een boete van 91,9 miljoen euro werden veroordeeld omdat ze de consument jarenlang hebben belazerd met te hoge prijzen voor cosmetische producten.

Ook als het om maatschappelijke problemen gaat, speelt de sector gewoonlijk niet bepaald een weldoenersrol. Kijken we naar de aanpak van obesitas in de maatschappij, dan zet de voedingsindustrie maar zeer bescheiden stapjes. De scholen staan bijvoorbeeld nog steeds vol met drankautomaten om jonge consumenten te verleiden Coca-Cola te drinken. Ook bij het probleem van voedselverspilling ontkennen supermarkten nog steeds de grote invloed die zij hierin hebben. En de burger is niet blind: een onlangs gestarte petitie die wijst op de rol van supermarkten bij voedselverspilling, kan al rekenen op 1 miljoen handtekeningen.

De supermarkten en voedingsbedrijven hameren op het ‘enorme ongemak’ en de ‘kosten’ van statiegeld en spannen de consument daarmee voor hun karretje. Dat is ongeloofwaardig. Ze zouden beter de hand in eigen boezem steken en initiatieven ondernemen die écht belangrijk zijn voor de consument.

De enquête is geldverspilling
De iVOX-enquête moet uitwijzen dat de Belgen liever hun blikjes en flesjes in de blauwe zak stoppen (45%) dan in een statiegeldautomaat (22,4%). De titel bij de betreffende vraag luidt: “Blauwe zak of statiegeldsysteem - welk systeem verkiest u?” De consument wordt hier gedwongen om een fundamentele keuze te maken tussen twee systemen, terwijl ze in werkelijkheid prima complementair kunnen zijn. Er wordt zo een valse voorstelling gecreëerd van de invoering van statiegeld. Bij de aan te vinken antwoorden op deze vraag wordt overigens wél specifiek gesproken over flessen en blikjes, maar het kwaad is dan al geschied.

De voorafgaande vraag speelt ook een cruciale rol. Daar wordt gevraagd hoe de mensen de huis-aan-huisinzameling van de blauwe zak evalueren: 76,4% reageert positief. In vaktermen wordt zoiets een leidende vraag genoemd. Een leidende vraag stuurt mensen subtiel naar bepaalde antwoorden, wat in dit geval zijn effect heeft bij de opvolgvraag die hierboven al is besproken. Nadat de respondenten eerst aangegeven hebben positief te zijn over de blauwe zak, wordt het namelijk wel erg lastig om bij de vervolgvraag de blauwe zak de rug toe te keren.

Ook op andere vlakken haalt de enquête de wetenschappelijke standaarden niet. Het zou gaan om een representatieve onderzoeksgroep van 1.000 Belgen, maar nergens wordt geëxpliciteerd welke criteria daarbij zijn gehanteerd. In zijn geheel is de vragenlijst bovendien onevenwichtig: naar mogelijke voordelen van het statiegeldsysteem wordt bijvoorbeeld in zijn geheel niet gevraagd. Bij de vragen naar de mogelijke nadelen bestaat er dan weer het probleem dat de respondenten moeten antwoorden op een hypothetische situatie. Soms ligt het antwoord ook al in de vraag besloten, bijvoorbeeld: “in welke mate zou u akkoord gaan met de stijging van de verkoopprijs [...] om de kosten te dekken van een statiegeldsysteem?” Een prikkelende alternatieve vraag zou zijn: “in welke mate gaat u akkoord met de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes als dit 40% van het zwerfvuil voorkomt en per saldo vrijwel niets hoeft te kosten?” En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het is tevens interessant om te zien hoe de enquête zich verhoudt ten opzichte van andere studies naar statiegeld. Hieronder enkele van de talrijke voorbeelden:

  • Bij een enquête van L’Avenir uit 2011 onder ruim 3.800 Belgische respondenten reageerde 61% positief op het idee om statiegeld in te voeren als het helpt om zwerfvuil in de bermen tegen te gaan. 
  • In Duitsland vroeg kwaliteitskrant Der Spiegel in 2001 al wat men zou vinden van de invoering van statiegeld op petflessen en blikjes; 76% reageerde positief.
  • Uit een Ierse enquête uit 2013 blijkt zelfs een enorme meerderheid van 89% voorstander te zijn van de invoering van statiegeld op drankverpakkingen. 
  • In een Nederlandse enquête uit 2006 sprak 78% van de 2.488 respondenten zich positief uit over de invoering van statiegeld voor blikjes en flesjes.
  • Bij een Britse enquête uit 2008 reageerde 82% van de ondervraagden positief op de invoering van een statiegeld van 5 pence of meer op drankverpakkingen.

De iVox-enquête is een verspilling van geld en vooral ook een gemiste kans. Het was bijzonder interessant geweest om te zien hoe de Belg daadwerkelijk tegenover statiegeld staat. De betrokkenheid van onafhankelijke experts en andere stakeholders bij de opzet van het onderzoek zou hebben geholpen om hierover een objectief beeld te krijgen. Nu is de enquête niets meer dan een doorzichtige manier om politici af te schrikken. En daarvoor wordt de consument nog maar een keer misbruikt.

reacties2 reacties

aanpasdatum17 juli 2015 | Rob Buurman