Themabeeld

Home > Ruimte en natuur

Thema: Ruimte en natuur

De ruimte geordend

Ruimtelijke ordening is van oudsher een belangrijk item voor Bond Beter Leefmilieu en zijn aangesloten verenigingen. De slechte ruimtelijke ordening en inrichting van Vlaanderen ligt immers mee aan de basis van heel wat natuur-, milieu- en leefbaarheidsproblemen. Denk maar aan het schrijnend tekort aan natuur- en bosgebieden door de voortdurende inpalming van open ruimte voor nieuwe verkavelingen of industrieterreinen, de sterke versnippering van natuur en landschap door de aanleg van autowegen, de explosieve toename van het autoverkeer door de verstedelijking van het platteland, overlastsituaties in woonwijken door een verkeerde inplanting van hinderlijke activiteiten, het regelmatig overstromen van woonwijken door het bebouwen van valleigebieden …
 

Actueel

1.500 bezwaren… en toch mag Essers beginnen kappen

aanpasdatum22 september 2016 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Wonen zonder parking: mooier, hipper, leuker

aanpasdatum16 september 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Brussel rolt rode loper uit voor Mall of Europe. En voor 6.000 auto’s per uur

aanpasdatum14 juli 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Leo Van Broeck, een wijze keuze als nieuwe Vlaams Bouwmeester

aanpasdatum14 juli 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Beste heren van Uplace, zo werkt de rechtsstaat:

aanpasdatum8 juli 2016 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Uplace krijgt achterpoortje in nieuw decreet. En ineens ook nieuwe milieuvergunning

aanpasdatum23 juni 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Wij stappen naar de rechter om het Essers-bos te behouden

aanpasdatum16 juni 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Natuurverenigingen organiseren crowdfunding om Essersbos te redden

aanpasdatum14 juni 2016 | Persbericht reacties1 reactie

Bescherming van 12.000 ha zonevreemde bossen in zicht

aanpasdatum10 juni 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Reactie op uitspraken Alain De Vocht (UHasselt) over Essersbos in Belang van Limburg

aanpasdatum9 juni 2016 | Persbericht reactiesreageer

Contactpersonen

Erik GrietensBeleidswerking
Erik Grietens
Integraal ruimtebeheer, Juridische & sociale instrumenten
02 282 17 34

Lidverenigingen

Arbeid & Milieu vzw
ATB De Natuurvrienden vzw
Bos+
Bos+
Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw
De Milieuboot vzw
Friends of the Earth Europe
Green 10
JNM vzw
Milieugroep de Mangelbeek vzw
Natuurpunt CVN
Natuurpunt Houtland
Natuurpunt Oost-Brabant vzw
Natuurpunt vzw
Trage Wegen vzw
VIBE vzw
Vogelbescherming Vlaanderen vzw
WWF-VLAANDEREN vzw

Campagnes

Garage Swap

Downloads

06-11-2014  Programmatische Aanpak Stikstofvervuiling voor dummies
02-03-2014  10 aanbevelingen voor een duurzaam woonbeleid
26-05-2011  evaluatienota Witboek Interne Staatshervorming
22-04-2011  Studiedag shoppingcentra
25-01-2011  Wateroverlast. Hoorzitting Vlaams parlement.
29-10-2010  Presentaties over de maatschappelijke waarde van het Sint-Annabos
16-10-2010  Bezwaarschrift milieuvergunningsaanvraag vliegveld Ursel
16-10-2010  Bezwaarschrift ringweg Eeklo
30-04-2010  bezwaar_afbakening_brugge_bbl
30-04-2010  bezwaar_afbakening_brugge_ggf
30-04-2010  bezwaar_afbakening_brugge_groenvzw
30-04-2010  bezwaar_afbakening_brugge_jnm
30-04-2010  bezwaar_brugge_wmf
18-02-2010  Presentaties studiedag 'Versneld naar snellere procedures' (12/02/2010)
04-02-2010  100129 presentatie versnelling maatschappelijke projecten
29-01-2010  De parlementaire vraag en antwoord i.v.m. de ongebruikte gronden op bedrijventerreinen
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
17-11-2008  Visserij en natuurgebieden in de Noordzee
06-05-2008  Studie duurzame havens in Vlaanderen en Nederland
22-08-2007  Standpunt Seine Schelde West
07-06-2007  Actiehandleiding mestverwerking: milieuvergunning en bezwaarschriften
23-03-2007  Presentatie bedrijventerreinen studie VOKA in Vlaams Parlement
11-03-2007  Standpunt bio-energie BBL
09-02-2007  Presentatie bouwgronden Vlaams Parlement
07-12-2006  Advies strategisch plan Gentse Kanaalzone
07-12-2006  Bezwaarschriften delfstoffenplan Leem
20-10-2006  Bezwaarschrift BBL tegen RUP Flanders Expo
23-06-2006  Reactie BBL - NP op plan MER Antwerpse Haven
26-01-2006  dossier RO
20-12-2005  AS EG RUP Oosterweel
10-11-2005  bezwaar BBL-VBV RUP Chartreuse
29-09-2005  reactie BBL op plan-MER RUP Flanders Expo
15-09-2005  BBL-reactie MER Startplan Zaventem
01-06-2005  Raamkader visietekst platform stationsbuurten
03-11-2004  bezwaar RUP Gent
21-01-2004  opmerkingen bij Economisch netwerk Albertkanaal
21-01-2004  Zuinig met ruimte, niet met kwaliteit
04-11-2003  hoorzitting erfgoedlandschappen
20-02-2003  Standpunt BBL-Natuurpunt verjaring bouwovertredingen
26-03-2002  hoorzitting natuurdecreet
31-12-2001  Zonevreemde bedrijven
01-04-2001  GECORO folder
01-10-1999  Van tegenspraak naar samenspraak

Links

Toon de links met Ruimte en natuur als thema