Circulaire Gemeente voor de Toekomst | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Circulaire Gemeente voor de Toekomst

Hoger ruimtelijk rendement in wijken en gebouwen, lagere milieu-impact van materiaalstromen

 

Elke dag gaat circa 6 ha open ruimte op de schop. Tegelijk gaat maar liefst 40% van de materiaalstromen naar bouwprojecten. Dat moet drastisch verminderen. Dit proefproject van Bond Beter Leefmilieu en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning zet daar volop op in.

Voor 3 verschillende types van leegstaande gebouwen werken we operationele modellen uit voor een circulaire herbestemming, met aanbevelingen voor circulaire aankoop van bouw- en inrichtingsmaterialen. Een innovatief samenwerkingsmodel met verenigingen, bewoners, stedenbouwkundigen, gemeenten en sectororganisaties vormt de basis voor creatieve workshops en ontwerpend onderzoek. Daarmee willen we samen de circulaire toekomst van ruimte en infrastructuur bedenken. 

De resultaten stellen we voor in een inspiratieboek en op een congres. Zo vormt dit project de basis om de volgende 5 jaar intensief in te zetten op een hoger ruimtelijk rendement en een lager grondstoffengebruik.

Het project bevat 2 onderdelen en loopt van december 2017 tot juni 2019.

Luik 1: Circulaire wijken en gebouwen

 • Met dit proefproject zetten we voor 3 types van leegstaande gebouwen een creatieve workshop op, om een nieuwe circulaire invulling uit werken.
 • Per workshop: 
  • geven we toelichting bij best practices uit binnen- en buitenland, 
  • voeren we een ontwerpend onderzoek uit om de toekomst te verbeelden,  
  • zoeken we naar hergebruik van gebouwonderdelen en materialen of uitwisseling van energie, 
  • bekijken we hoe dit vertaald kan worden in overheidsopdrachten of bestekken voor het aankoopbeleid, 
  • werken we een circulair verdienmodel uit, 
  • bekijken we welke stedenbouwkundige instrumenten ingezet kunnen worden.
 • We verwerken dit tot een inspiratieboek met voorbeelden en beleidsaanbevelingen voor lokale besturen en initiatiefnemers, elk met hun eigen problematiek en opportuniteiten. 
 • We sluiten af met een studiedag.

Indien je wenst deel te nemen aan dit proefproject met een leegstaand pand, verwachten we van jou:

 • dat je ons helpt om de opportuniteiten en organisaties in de buurt mee in kaart te brengen en te contacteren,
 • bereidheid om deel te nemen aan één workshop van ontwerpend onderzoek in het najaar,
 • geen enkel engagement om effectief de mogelijkheden die uit het ontwerpend onderzoek effectief te gaan implementeren.

 

Luik 2: Circulair aankopen van infrastructuur en diensten

Een circulaire invulling van deze gebouwen zal in de praktijk gepaard gaan met de aankoop van allerlei materialen: bouwmaterialen voor renovaties,  ICT infrastructuur, meubilair, verlichting, etc...

Parallel lopend met de workshops “ontwerpend onderzoek” worden er daarom ook een 5-tal werksessies georganiseerd met overheidsbesturen en gelijkgestelde organisaties, alsook met mogelijke aanbieders, om uit te wisselen over mogelijke opportuniteiten en barrières om een “circulaire aankoop” van dit soort producten en diensten te kunnen realiseren.

 • Concreet laten we de keuze van thema’s van deze werksessies afhangen van:
  • De concrete invulling van de pilootcases uit luik 1. 
  • Screening van en overleg met lokale besturen deelnemend aan Green Deal Circulair Aankopen.
  • Detecteren van opportuniteiten en barrières aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.
 • We voorzien voor deze thema’s begeleiding en werksessies Circulair Aankopen voor overheidsbesturen en gelijkgestelde organisaties (expertengroepen / lerend netwerk).
 • Alle voorbeeldprojecten, leerlessen en uitkomsten van de werksessies rond de pilootprojecten worden gebundeld in het inspiratieboek.
 • De verdere doorwerking van de opgedane kennis en resultaten wordt geborgd door het lerend netwerk ‘De Circulaire Aankopers’ als vast onderdeel van de werking van Gemeente voor de Toekomst op te nemen.

 

Dit project kwam tot stand met de steun van Vlaanderen Circulair.