Aanbevelingen voor meer co-housing projecten

De afgelopen maanden organiseerde de vzw Samenhuizen diverse rondetafelgesprekken om breed gedragen aanbevelingen uit te werken voor gemeenschappelijke woonvormen. De interesse voor en het potentieel van co-housing projecten blijkt groot, maar concrete projecten kan je in Vlaanderen op één hand tellen. Om gemeenschappelijke woonvormen een duw in de rug te geven, formuleerden de deelnemers een reeks aanbevelingen op vlak van ruimtelijke ordening, huurwetgeving, sociale huisvesting, premiestelsels,… Voor Bond Beter Leefmilieu werkte Deira Derijcke, studente in de rechten, alvast een voorbeeld van stedenbouwkundige voorschriften uit, die gemeenten kunnen gebruiken als ze een RUP voor een gemeenschappelijk woonproject willen opmaken.

Omdat gemeenschappelijk wonen vandaag in feite niet bestaat voor de wet, vragen de deelnemers aan de ronde tafels in de eerste plaats om een definitie van gemeenschappelijk wonen op te nemen in de Vlaamse Wooncode. Ook moeten stedenbouwkundige voorschriften op maat van co-housing projecten worden uitgewerkt. Voor gemeenschappelijke woonprojecten in de sociale huisvesting zou nagedacht moeten worden over de toewijzing, want wonen in een co-housing project lukt enkel indien je het uit overtuiging doet, niet omdat je de eerste bent op de wachtlijst. Ook de huurwetgeving is niet aangepast aan gemeenschappelijke woonvormen. Op korte termijn is er vooral nood aan een voorbeeld huurcontract voor samenhuizers. Verder moet er duidelijkheid komen over de toewijzing van allerhande uitkeringen voor mensen in een woongemeenschap. 

Voor BBL werkte rechtenstudente Deira Derijcke alvast een voorbeeld voor stedenbouwkundige voorschriften uit voor gemeenschappelijke woonprojecten. Gemeenten die een RUP willen opmaken voor een project van gemeenschappelijk wonen, maar niet goed weten hoe ze dit ruimtelijk-juridisch moeten vertalen, kunnen hiermee aan de slag.

Duurzaam bouwen en wonen Deeleconomie