Aanpassing belasting auto’s noodzakelijk om luchtkwaliteit te verbeteren | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Aanpassing belasting auto’s noodzakelijk om luchtkwaliteit te verbeteren

Mathias Bienstman

donderdag 19 januari 2012

Op vraag van het Vlaams Parlement werd de inwerkingtreding van de vernieuwde Belasting op In Verkeerstelling (BIV) uitgesteld, omdat er over grenzen van parlementaire meerderheid en oppositie de mening werd gedeeld dat het ontwerp van Decreet zoals beslist door de Vlaamse regering onvoldoende aanstuurt op vergroening en dus voor verbetering vatbaar is.

Op woensdag 18 januari 2012 vond er in het Vlaams Parlement een bewogen hoorzitting plaats, waar Bond Beter Leefmilieu haar visie kon presenteren , naast Febiac en VAB. BBL opteerde ervoor om één verbeterpunt aan te stippen waardoor de vernieuwde BIV in één slag milieuvriendelijke wagens een stuk aantrekkelijker kan maken.

Nu is het zo dat de formule voor de berekening van de BIV bij wagens met een hoog verbruik vooral stuurt op basis van CO2 en bij wagens met een laag of gemiddeld verbruik geen duidelijke sturing geeft. Als er al een signaal van uitgaat dan is het in het voordeel van dieselwagens. Moderne dieselwagens presteren nochtans zeer slecht op de uitstoot van verschillende vervuilende stoffen.

Om die reden stelde BBL voor om een correctie door te voeren in de formule zodat er beter rekening wordt gehouden met de hoge uitstoot van stikstofoxiden (NOX) door nieuwe dieselwagens. Deze correctie zou de verschuldigde BIV voor nieuwe dieselwagens minstens 500 euro hoger maken dan voor milieuvriendelijkere alternatieven zoals benzine, elektrische of hybride wagens. Op die manier krijgt een persoon die een nieuwe wagen wil aankopen een duidelijk signaal dat hij best kiest voor een wagen die de luchtverontreiniging in de steden en langs drukke wegen niet nog erger maakt. Omgekeerd zouden door deze aanpassing meer milieuvriendelijke wagens een lager BIV verschuldigd zijn dan in het voorstel dat op tafel ligt. Vooral zuinige elektrische, hybride en benzinewagens zouden zo relatief goedkoper worden.

Meer algemeen gelooft BBL dat een vergroening van de autofiscaliteit moet vertrekken van meer omvattende maatstaven dan de euronormen, zoals de ecoscore of een levenscyclus analyse. Zulke maatstaven brengen de vervuiling bij de productie van de wagen en de brandstof, het gebruik en de sloop in rekening. Om de welvaartsverliezen door vervuiling tegen te gaan, moet ernaar gestreefd worden om alle externe kosten te internaliseren. Wij pleiten ervoor dat die oefening nu zou gebeuren bij het uitwerken van andere fiscale instrumenten in aanvulling op de vernieuwde BIV,  die het gebruik van wagens sturen.

Zo is BBL te vinden voor een verhoging van de accijnzen op diesel en voor een (variabele) kilometerheffing. Via een slimme kilometerheffing kan je automobilisten stimuleren de auto enkel te gebruiken als dat echt nodig is. Ten slotte moet er gewaakt worden over de sociale rechtvaardigheid van de vergroening van de verkeersfiscaliteit, en gezorgd worden dat een aantal mogelijke negatieve sociale neveneffecten van de vernieuwde BIV wordt opvangen of gecompenseerd, bijvoorbeeld door een link te behouden tussen het verschuldigd bedrag en de kostprijs of het vermogen van de wagen, of door verschuivingen in de fiscale lasten.