BBL betrokken bij gesprekken over nieuw afval- en materialenplan | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

BBL betrokken bij gesprekken over nieuw afval- en materialenplan

Rob Buurman

vrijdag 16 januari 2015

In haar langetermijnvisie (2013) stelt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dat “tegen 2050 de producten, diensten en kringlopen waarbinnen zij worden gebruikt of een functie vervullen, duurzaam ontworpen zijn met een maximaal respect voor mens en milieu.” Op dit moment werkt OVAM aan een nieuw afval- en materialenplan dat een horizon van 2022 heeft. Dit plan vormt een belangrijke stap op weg naar de doelstelling voor 2050. BBL is een van de betrokken partijen bij de gesprekken daarover.

Wij pleiten voor een geïntegreerd beleid waarbij binnen elke stap van de keten - van productie tot consumptie tot de verwerking van afval - acties worden ondernomen die leiden tot een steeds duurzamer gebruik van materialen.

Daartoe zetten we in op het stimuleren van de deeleconomie en product-dienst initiatieven, en zien we graag heldere doelstellingen voor de reductie van restafval. Bovendien moet afvalverbranding steeds meer plaats gaan maken voor recyclage. Heffingen op de verbranding van recyclebare materialen moeten aangescherpt worden om ervoor te zorgen dat materialen zoveel mogelijk binnen de kringloop blijven. Het is eveneens belangrijk dat de verbrandingscapaciteit nauw aansluit op het beschikbare afval. Daarvoor is het belangrijk dat de OVAM voor heel Vlaanderen de bevoegdheid krijgt om de beschikbare capaciteit te sturen.