BBL-conferentie elektrische mobiliteit schot in de roos

De opkomst van elektrische voertuigen zal een ingrijpende impact hebben op onze mobiliteit en laat belangrijke milieuwinsten toe. Dat blijkt alvast uit de eerste ‘Conferentie elektrische mobiliteit’ die Bond Beter Leefmilieu op 14 september organiseerde en waaraan 150 wetenschappers, politici, ondernemers en mensen uit de administratie en de milieu- en mobiliteisverenigingen deelnamen. Maar er is wel nog heel wat werk aan de winkel, willen we de boot van de Elektrische mobiliteit niet misse. De conferentie gaf e-in elk geval een stevige duw in de rug van het Vlaams beleid. Vice minister-president Ingrid Lieten kondigde aan het einde van de dag aan dat er een ‘actieplan elektrische mobiliteit’ komt, dat zich zal insireren op de resultaten van de conferentie. "Elektrische voertuigen hebben een mooie toekomst en gaan ons helpen aan een mooie toekomst", besloot de minister. Terecht, want elektrische mobiliteit biedt Vlaanderen enorme opportuniteiten.

Elektrische voertuigen bieden perspectief op een betere mobiliteit, proper, efficiënt, comfortabel, zonder parkeerproblemen door mobiliteit anders in te vullen. Elektrische mobiliteit biedt ook perspectieven naar een snellere introductie van groene energie als we het net maar op de juiste manier aanpassen en investeren in productie van groene stroom.

De combinatie nieuwe voertuigen, andere mobiliteitssysteem en aanpassingen in het net bieden ook een brede waaier kansen voor de Vlaamse economie.

Mobiliteit anders invullen - Van wagen naar mobiliteit
“De overschakeling op elektrische voertuigen zal de impact van het verkeer op het leefmilieu gevoelig doen dalen”, stelde Jan Turf, die het BBL rapport presenteerde. “We verwachten een tendens naar hele lichte elektrische één- of tweepersoonsvoertuigen die goedkoop, praktisch en milieuvriendelijk zullen zijn en die vlot de dagelijkse verplaatsingen van en naar het werk, al dan niet in naadloze aansluiting met het openbaar vervoer, zullen verzekeren.” Door de korte afstanden, de matige snelheid en de lichte materialen, zullen deze voertuigen slechts kleine batterijen nodig hebben, die vlot kunnen worden opgeladen op het werk, op de parking aan de stadsrand of aan het spoorwegstation.

Een tweede heldere tendens is deze van het ‘mobiliteitspakket’. Hierbij worden wij in plaats van eigenaars van een auto, consumenten van een mobiliteitspakket. Je zou het kunnen vergelijken met de communicatiepakketten met telefoon, internet en televisie die we vandaag aankopen. Een mobiliteitspakket bevat dan een ultra licht elektrisch voertuig, het gebruik van een (al dan niet elektrische) gezinswagen, een abonnement op het openbaar vervoer … De consument krijgt een breed gamma mogelijkheden, terwijl de milieudruk daalt

Gezinswagens leasen
Maar ook voor de meer complexe elektrische gezinswagen, zagen de studiedag een toekomst. Deze wagens, die een elektrische motor zullen combineren met een kleine generator met zeer laag brandstofverbruik zullen worden ingezet voor familie-uitstappen over langere afstanden. Ze zullen een elektrische autonomie hebben van een honderd kilometer en verder rijden op elektriciteit, aangeleverd door de ingebouwde generator. Deze wagens zijn echter complexer (twee motoren), zwaarder en dus gevoelig duurder dan de lichte elektrische wagen. Het valt dan ook te voorzien dat ze meer in lease-formules of  in systemen van autodelen zullen worden aangeboden, zodat de basisinvestering kan gedeeld worden. Verschillende studies geven trouwens aan dat de consument meer en meer beroep zal doen op gevarieerde mobiliteitsdiensten en veel minder belang zal gaan hechten aan het ‘bezit’ van de wagen.

Economische kansen
De conferentie zag ook dat de combinatie van nieuwe voertuigen, een nieuw mobiliteitssysteem en groene energie nieuwe economische perspectieven opent. In elk geval biedt de knowhow van de klassieke autoassemblage een concurrentieel voordeel als het er op aankomt de meer complexe familiewagen met dubbele aandrijving te bouwen. De aanwezigheid van hoog opgeleide werknemers en een grondige knowhow in de assemblage, kan als troef worden uitgespeeld. Omdat de batterij het kloppend hart van het elektrisch voertuig wordt, zal ook het recyclereen van batterijmetalen zoals lithium een rol kunnen opeisen. Ook daar is in Vlaanderen voldoende kennis in huis. Maar de ontwikkeling van de elektrische wagen zal vooral dienen gepaard te gaan met het versterken en slimmer maken van het elektriciteitsnet (smart grid) en de vergroening van onze energieproductie (hernieuwbare energie). Andere economische ontwikkelingen ziet het rapport in de informatica, de financiële diensten en de ontwikkeling van ultralichte voertuigen.

Buitenland
Verschillende sprekers benadrukten dat Vlaanderen nu dringend de kansen moet grijpen om niet achterop te geraken ten opzichte van onze buurlanden of de Aziatische landen.
“De transportsector is in evolutie dat biedt uitdagingen maar ook kansen. Vlaanderen moet dringend een rol spelen in deze nieuwe ontwikkelingen. Als we dat niet doen zullen we in plaats van onze kennis te exporteren, alles moeten importeren en dus enorme kosten betalen,” benadrukte Wilson Depril van Agoria.

Onze buurlanden investeren volop in elektrische mobiliteit. België heeft nog geen plan. De deelnemers aan de studiedag vragen dan ook herhaaldelijk aan de overheid om duidelijke keuzes te maken. Hierop kwam minister Ingrid Lieten met een helder antwoord: ze kondigde een beleidsdomeinen overschrijdend actieplan elektrische mobiliteit aan.

Geïntegreerde aanpak
De sprekers benadrukten de nood aan een geïntegreerde aanpak. Elektrische mobiliteit raakt veel domeinen onder andere de automobielindustrie, het elektriciteitsnet en energieopwekking. “Het komt er nu op aan dat de Vlaamse regering een consistente visie ontwikkelt, die alle elementen integreert”, zegt Jan Turf. “Indien we alleen inzetten op het slimme elektriciteitsnet of enkel aan de auto-assemblage denken, dan laten we grote kansen liggen. Indien we daarentegen in staat zijn ons op de tendensen van de toekomst te richten, dan kunnen wij snel de voordelen van de elektrische mobiliteit plukken. Daarom is Bond Beter Leefmilieu ook tevreden dat het project de steun kreeg van “Vlaanderen in Actie. Door de aanpak van de elektrische mobiliteit in ViA onder te brengen, vergroten we de kansen op brede gedragenheid door het geheel van de regering. Alle democratische politieke partijen waren trouwens op de conferentie vertegenwoordigd, wat dan weer moet bijdragen tot het overstijgen van de particuliere partijbelangen en het thema van de elektrische mobiliteit tot een gezamenlijk project van  alle politieke families kan maken.

Tegen het einde van het jaar zal Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met Argus, het milieupunt van KBC en Cera, een ‘road map elektrische mobiliteit’ aan de Vlaamse regering en het parlement overhandigen.

 “If I’d asked my customers what they wanted, they’d asked me a faster horse”….

Dit citaat van Henry Ford illustreert dus treffend de manier waarop we naar elektrische mobiliteit moeten kijken om er maximale winst voor Vlaanderen uit te halen.

 

Elektrische wagens