BBL ontevreden over aanpassing decreet ruimtelijke ordening

Vorige week werden de aanpassingen aan het decreet ruimtelijke ordening definitief goedgekeurd door het Vlaams parlement. Vanuit de milieubeweging zijn we hierover alles behalve enthousiast. Het nieuwe decreet bevat verschillende achterpoortjes en uithollingen van de bestaande wetgeving, die op zich al zwak was. Met het nieuwe decreet wordt het onder meer mogelijk om voor ‘projecten van strategisch belang’ af te wijken van het structuurplan, wordt het vergunningenbeleid helemaal omgegooid en wordt minder streng opgetreden tegen bouwovertredingen. Daarnaast worden de al soepele regels voor zonevreemde gebouwen nog verder versoepeld en komt er een uitdovend woonrecht voor bewoners van illegale weekendverblijven. Zoals Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt reeds stelden op de hoorzitting in het parlement, dreigt deze aanpassing de ruimtelijke wanorde van Vlaanderen nog te verergeren.

Tegelijk werd ook het decreet grond- en pandenbeleid goedgekeurd. Hierover zijn we al meer te spreken. Dit decreet bevat enkele kapstokken om beter op te treden tegen leegstaande en verkrotte woningen. Er komt ook activeringsbeleid voor het activeren van slapende, onbebouwde percelen in woongebied, inclusief een speculatietaks, zodat minder open ruimte moet worden aangesneden voor nieuwe woningbouw.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen