Betonnering van Vlaanderen gaat nog steeds door, ondanks droogte

Vorig jaar is er in Vlaanderen per dag gemiddeld 7,16 hectare open ruimte ingepalmd voor nieuwe bebouwing. Dat blijkt uit de cijfers over de bodembezetting van het kadaster, die geanalyseerd werden door Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). Die bebouwing van open ruimte werkt een verdere verdroging van grondwaterlagen in de hand. Schauvliege roept minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dan ook op om snel werk te maken van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Volgens dit plan moet het ruimtebeslag in Vlaanderen tegen 2025 halveren van 6 naar 3 hectare per dag. Maar volgens deze nieuwe cijfers neemt het ruimtebeslag toe in plaats van af. 

Beton + klimaat = verdroging

Schauvliege benadrukt dat de verdere betonnering van Vlaanderen, samen met de klimaatverandering, ernstige gevolgen kan hebben voor het droogteprobleem. Omdat er steeds meer beton ligt in Vlaanderen kan het regenwater niet doorsijpelen naar de bodem. Het gevolg is duidelijk: het grondwater raakt niet meer aangevuld en het grondwaterpeil daalt.

Dat blijkt ook uit een onderzoek naar de grondwaterstanden in Limburg. Als er 20 procent meer infiltratie zou zijn van regenwater, dan zou de gemiddelde grondwaterstand in de ondiepe watervoerende lagen in de provincie Limburg met 55 centimeter stijgen. Ter vergelijking: als we 20 procent minder grondwater zouden oppompen, zou de grondwatertafel in de provincie Limburg gemiddeld slechts 5 centimeter stijgen. Meer inzetten op infiltratie door ontharding en vergroening is dus de boodschap, zeker in tijden van droogte. 

Waar blijft de bouwshift? 

Minister Demir kondigde in het parlement aan dat de beleidskaders voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog dit najaar worden uitgewerkt en in 2021 in werking treden. Die beleidskaders bevatten de concrete maatregelen om de beloofde bouwshift waar te maken. Bedoeling is meer te bouwen in de bestaande stads- en dorpscentra, om zo de druk op open ruimte voor nieuwe verkavelingen te verminderen. Met als uiteindelijk doel het bijkomende ruimtebeslag tegen 2025 te halveren en tegen 2040 helemaal stop te zetten. 

Bouwshift

Meer over Bouwshift