Het bleek in het verleden een knelpunt om gronden te vinden voor compensatiebossen (foto Hendrik Moeremans)

Bosuitbreiding krijgt nieuw elan, maar bescherming blijft knelpunt

Het bleek in het verleden een knelpunt om gronden te vinden voor compensatiebossen (foto Hendrik Moeremans)

Naar jaarlijkse traditie is het deze week opnieuw Week van het Bos, met tal van leuke activiteiten voor jong en oud in onze bossen. Een goed moment om stil te staan bij het bosbeleid. De ambities om nieuwe bossen te planten, stemmen hoopvol. Toch blijft een betere bescherming van bestaande, zonevreemde bossen een serieus knelpunt. 

Een plan voor 4.000 ha nieuw bos

Tegen het einde van deze legislatuur moeten er 4.000 ha extra bossen aangeplant zijn in Vlaanderen. Dat is de ambitie van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Die ambitie is niet nieuw, ze stond ook in vorige regeerakkoorden. Wel nieuw: deze keer is het niet zomaar een papieren belofte, er staat (eindelijk) beleid tegenover.

Zo werd in kaart gebracht welke gronden in handen zijn van overheden en in aanmerking komen voor bebossing, er werden budgetten vrijgemaakt om gronden voor bebossing aan te kopen, er werd een Bosalliantie opgericht om de samenwerking tussen overheden,  natuurverenigingen, eigenaars en bedrijven te bevorderen, er werd een verdeelsleutel afgesproken over wie welk aandeel van bebossing op zich neemt, er werd een Bosintendant aangesteld om alles te coördineren en er is bosteller.be, waar je voortaan kan volgen hoeveel nieuw bos er al is bijgekomen. Een groot verschil met het beleid van pappen en nathouden uit de vorige legislaturen. Dat stemt hoopvol.

Zonevreemde bossen blijvend onder druk

Een grote zorg blijft het behoud van bossen in woon- en industriegebied op het gewestplan. Als daar een vergunning voor woningen of voor een bedrijfsgebouw wordt aangevraagd, kunnen die bossen gerooid worden. Ze moeten dan wel gecompenseerd worden, door nieuwe bossen te planten of geld te storten in het boscompensatiefonds. Maar dat fonds werkt nog steeds niet naar behoren. Tussen 2000 en 2017 werd ongeveer 1.500 hectare zonevreemd bos gekapt, zonder dat het gecompenseerd werd.

De voornaamste reden? Het blijkt al jaren moeilijk om gronden te vinden waar de compensatiebossen geplant kunnen worden. Hopelijk volstaan de inspanningen van de Bosalliantie om daar verandering in te brengen.
Wat zeker is: de boscompensatie zou een stuk vlotter lopen als er minder ontbost zou worden. De wetgeving rond ontbossen moet daarom strenger, zeker voor de waardevolle, oude bossen.