Childproof vraagt gezonde lucht voor kinderen

Childproof is een informeel netwerk van vijftien maatschappelijke verenigingen, waaronder Bond Beter Leefmilieu en vijf gezondheidswetenschappers, opgericht door de Gezinsbond. Dit netwerk vraagt de overheid om meer in te zetten op gezonde lucht voor kinderen. Kinderen zijn extra gevoelig voor de schadelijke effecten van luchtvervuiling op de gezondheid. Het beleid houdt daar nog te weinig rekening mee. Zo zijn de normen voor luchtvervuiling gebaseerd op een gezond volwassen lichaam. Maar omdat kinderen al veel sneller gezondheidsproblemen ondervinden, geven die normen een vals gevoel van veiligheid. Bovendien kunnen kinderen die tijdens het opgroeien worden blootgesteld aan te veel luchtverontreiniging, langdurige gezondheidsproblemen ondervinden, zelfs voor de rest van hun leven.

Daarom vraagt Childproof in de eerste plaats bijkomende maatregelen tegen luchtvervuiling door autoverkeer. Dat blijft immers de belangrijkste bron van fijn stof. Niet de Europese normen, maar wel de ambitieuzere aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie moeten het streefdoel zijn. Die doelstellingen worden nu nergens in Vlaanderen gehaald en het vraagt dan ook om extra inspanningen om de groei van het autoverkeer in toom te houden, meer gebruik te maken van openbaar vervoer en fiets, en goed na te denken over de locatie van nieuwe scholen of speelpleinen. Iedereen zal baat hebben bij het afstemmen van het beleid op de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Volgens Childproof moet dit ‘design for all’ principe het uitgangspunt zijn voor het beleid, omdat iedereen volgens onze grondwet recht heeft om te leven in een gezond leefmilieu.

Luchtkwaliteit