De ring rond Eeklo: gemiste kansen voor een leefbare stad

Eeklo / Waarschoot / Zomergem – Het stadsbestuur van Eeklo en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen hebben een ontwerp klaar voor de doortrekking van de zogenaamde ‘zuidelijke omleiding R43’, de Eeklose ringweg. Deze weg komt rakelings langs de zuidelijke wijken van de stad. De bewoners zijn niet te vinden voor een autostrade in hun achtertuin. Langs de geplande weg ligt bovendien provinciaal domein Het Leen, een natuurgebied en Europees beschermd Habitatrichtlijngebied van bijna 300 hectare dat op grondgebied van Zomergem, Waarschoot en Eeklo ligt.

Het stadsbestuur denkt met deze weg het mobiliteitsprobleem in het centrum van Eeklo op te lossen. Het actiecomité Eeklotegendering en de natuur- en milieuverenigingen spreken dit tegen: de verkeersdrukte in het centrum wordt voor 80% veroorzaakt door mensen die in het centrum zelf moeten zijn, terwijl de geplande ring enkel doorgaand verkeer kan afleiden. Met de aanleg van deze ring wordt de verkeersoverlast in Eeklo centrum dus nauwelijks kleiner.

Extra druk op leven, werken en ontspannen

Ook de bewoners en schoolgangers in de buurt zullen de dupe worden. Zij krijgen ongevraagd te maken met geluidshinder, fijn stof, sluipverkeer, daling van waarde van hun eigendom enzovoort. Voor een geluidsmuur of een degelijke groenbuffer is in de huidige plannen geen plaats. De zuidrand van het Eeklose stadscentrum geldt bovendien als een mooi voorbeeld van een zeer gaaf gebleven stadsrand: van versnippering is hier geen sprake, waardoor de overgang tussen bebouwde kom en open ruimte zeer strak gebleven is. Dit biedt bovendien bijzondere mogelijkheden om kwaliteitsvolle recreatieve natuur tot aan de stadsrand aan te leggen, op slechts enkele honderden meters van het marktplein van Eeklo. Dit zou de leefbaarheid van de stad Eeklo vele malen meer ten goede zouden komen dan de aanleg van deze – ons inziens onnodige – stadsring.

Het leven in en rond Het Leen

De aanleg van deze weg zal gevolgen hebben op fauna en flora in en rond Het Leen, vooral op soorten die storingsgevoelig zijn. Daarnaast zal het gebied te kampen krijgen met geluidsoverlast, licht- en luchtvervuiling, beïnvloeding van de waterhuishouding en zal het landschappelijk waardevol agrarisch gebied waardoor de ring moet komen sterk aan waarde verliezen.

Begin dit jaar nog bracht Natuurpunt een inventaris uit met daarin een overzicht van alle voorkomende planten, dieren en paddenstoelen in Het Leen. Het werd een indrukwekkende lijst met maar liefst 3.016 gedetermineerde soorten. Vooral diersoorten die zowel gebruik maken van het bosgebied als van het kleinschalige landbouwlandschap langs Het Leen, komen door de aanleg van deze weg ongetwijfeld in de verdrukking.

Doortocht door Eeklo dringend aan vernieuwing toe

 

Volgens studies (notabene door de stad zelf uitgevoerd) moet 80% van de wagens die door Eeklo rijden in de stad zelf zijn. Die wagens zullen de ring niet nemen, waardoor het er op de N9 door het centrum niet gezelliger of veiliger op wordt. Dus zelfs als de ring er komt, moet dit noodzakelijkerwijze samengaan met andere inspanningen om het verkeer in Eeklo te verminderen. De plannen voor een vernieuwde doortocht door het centrum van Eeklo leveren dan ook mooie plaatjes op in het dossier. Maar wie zal de uitvoering van een doortocht én een ring betalen? Een verbeterde doortocht is nochtans een buitengewone kans voor Eeklo om zich als hoofdstad van het Meetjesland waar te maken. Voor een fractie van de prijs van dit stuk ringweg legt men een ondergrondse doortocht aan die het centrum van Eeklo ontlast en de stad als middenstandscentrum op de kaart plaatst. Ook het nijpende parkeerprobleem kan zo worden aangepakt. Het Zand in Brugge kan daarbij als voorbeeld dienen.

Verschillende alternatieven werden vanuit diverse hoeken opgeworpen, maar steeds opnieuw genegeerd: een degelijk openbaar vervoersnetwerk uitbouwen, gebruik van bestaande wegen voor zwaar verkeer (expresweg, E40,…), gebruik van de fiets stimuleren enz.

Bezwaar

Het openbaar onderzoek over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan loopt sinds 16 augustus t.e.m. 14 oktober 2010. Het stadsbestuur en de provincie organiseren op maandag 6 september een inspraak- en informatievergadering in de CultuurCentrum de Herbakker in Eeklo.

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Partners Meetjesland en het comité Eeklotegendering zullen het hier niet bij laten. Ze roepen iedereen op om bezwaar aan te tekenen tegen deze plannen. Er zijn immers genoeg redenen om deze ringweg niet aan te leggen en er bestaan voldoende alternatieven, zodat de schaarse en waardevolle open ruimte niet opnieuw moet worden aangetast. Een leefbaar, aangenaam en veilig Eeklo? Liever zonder ring!

Contact: info [at] eeklotegendering.be, www.eeklotegendering.be 

Duurzaam bouwen en wonen