Discussie over voortbestaan waterschappen Nederland

Niet alleen in België komen er verkiezingen, ook in Nederland trekt men binnenkort naar de stembus. Eén van de hot topics tijdens de campagne in Nederland is de zgn. bestuurlijke verrommeling. Dat slaat op het teveel aan ambtelijke en bestuurlijke structuren, van het lokale, gemeentelijke niveau tot op het niveau van het rijk. Bedoeling is om te komen tot een meer slagkrachtige overheid en een deel van de noodzakelijke besparingen te vinden door te snoeien in het politiek/ambtelijk apparaat. Eén van de bestuurlijke niveaus die nu in het vizier komen, zijn de waterschappen. Die staan in voor het waterbeheer in een bepaalde regio. Zowat alle grote partijen lijken het erover eens te zijn dat de waterschappen beter kunnen ondergebracht worden bij de provincies. Dat zou een besparing kunnen opleveren van 300 tot 400 miljoen euro.

Ook in Vlaanderen wordt volop gediscussieerd over bestuurlijke verrommeling. Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois bereidt een discussienota voor over een interne staatshervorming. In eerste instantie zal in kaart gebracht worden welke bestuurlijke niveaus welke bevoegdheden hebben: gemeenten, intercommunales, streekgebonden, structuren, provincies, … Ook hier is het de bedoeling om te snoeien in de bestuurlijke verrommeling, om zo te komen tot een meer slagkrachtige en transparante overheid.

Volgens Bond Beter Leefmilieu moet ook in Vlaanderen de discussie over de bestuurlijke structuren voor integraal waterbeheer worden aangepakt. Dit is immers bij uitstek een sector waar er sprake is van een grote “bestuurlijke drukte”, met bevoegdheden voor steden en gemeenten, provincies, polders en wateringen, waterschappen, bekkenraden met hun –besturen en -secretariaten. Door grote aandeel aan overlappende besturen, het niet samenvallen van bestuurlijke en functionele grenzen (waterlopen volgen nu eenmaal geen gemeentelijke of provinciale grenzen), is dit zelfs een schoolvoorbeeld van bestuurlijke verrommeling. Op dit gebied kan dus veel vooruitgang geboekt worden inzake efficiëntie en legitimiteit. BBL zal in mei zijn standpunt hierover toelichten in het parlement.

Waterkwaliteit