Een oplossing voor het Lappersfortbos?

Eind juli werd een opmerkelijke overeenkomst afgesloten tussen de Lappersfortbosbezetters, het Groene Gordel Front (GGF) en Suez - de eigenaar van het stuk Lappersfortbos dat aangeduid is als KMO-zone. De drie partijen engageren  zich om de komende maanden samen een duurzame oplossing te zoeken voor het laatste stuk bedreigd Lappersfortbos. Ze zullen druk zetten op de beleidsmakers om de r esterende 3,2 ha zonevreemd bos te redden.

Met de overeenkomst engageren Suez, de bosbezetters en het GGF zich om samen de bevoegde instanties en politici aan te sporen om werk te maken van een grondenruil, waarbij de eigenaar een evenwaardig perceel industriegrond ter beschikking krijgt in ruil voor het behoud van het Lappersfortbos. Lukt het ondanks deze eerlijke inspanning niet het Lappersfortbos te beschermen, dan engageren de ondertekenende bezetters zich tot een vrijwillige en vreedzame ontruiming van het Lappersfortbos.

De bal ligt nu in het kamp van de nieuwe Vlaamse Regering en vooral van de nieuwe minister voor ruimtelijke ordening, Philippe Muyters (NV-A). Het nieuwe regeerakkoord stelt alvast: “We maken ook werk van het in kaart brengen van de zonevreemde bebossing en herb estemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk is.” Er valt dus weinig reden te bedenken voor de politiek om de vraag van alle betrokken partijen te negeren.

Bossen