Europese industrie vervuilde minder in 2011

In 2011 daalden de broeikasgasemissies van de industriële installaties die onder de Europese Emissiehandel vallen met 2,4%, volgens cijfers die de Europese Commissie op 2 april publiceerde. Dat is onverwacht goed nieuws voor het klimaat: analisten hadden een stijging van de emissies verwacht. In een reactie kelderde de prijs voor een ton CO2 in de Europese handel een stuk onder de 7 euro.

Milieuorganisaties reageerden gealarmeerd: er is intussen zo een groot overschot aan emissierechten dat de industrie de komende jaren nog nauwelijks klimaatinspanningen moet leveren. De milieuorganisaties pleiten voor het uit de handel nemen van rechten en het optrekken van de reductiedoelstelling voor broeikasgassen naar -30% tegen 2020.

Grofweg de helft van de broeikasgasemissies in de Europese Unie en drie andere landen valt onder het Europees emissiehandelssysteem, afgekort ETS. De voorlopige cijfers van de commissie over de uitstoot in de ETS slaan op 10.000 installaties of 77% van het totaal. Uit de cijfers blijkt dat vooral de elektriciteitscentrales minder vervuilden. Maar ook de industriële productie stagneerde in 2011. Daardoor  viel de uitstoot van broeikasgassen terug bij staalproducenten, cementfabrieken of de chemische industrie.

Niet alleen in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk daalden de emissies sterk, ook die van de Duitse ETS installaties gingen met 1,2% naar beneden.Dat is opmerkelijk: de Duitse economie groeide in 2011 met 3%. Bovendien claimde de nucleaire industrie dat het sluiten van de kerncentrales de broeikasgasemissies van de elektriciteitssector sterk zou laten stijgen. Daarvan is niet veel te merken: de emissies vielen met meer dan 2% terug in de Duitse elektriciteitscentrales.

In hun totaliteit bevinden de Europese ETS-emissies zich ruim onder het plafond dat door het beleid is opgelegd. Ook de -20% doelstelling voor 2020 is een haalbare kaart. Zelfs zozeer dat zonder bijkomende maatregelen de prijs voor een ton CO2 de komende jaren erg laag zal blijven. De grootindustrie zou nog nauwelijks inspanningen moeten leveren om emissies terug te brengen.

WWF riep in een reactie op om snel een “significante hoeveelheid” emissierechten uit roulatie te halen en het plafond van de toegestane emissies naar beneden bij te stellen met het oog op -30% broeikasgassen in 2020.

Luchtkwaliteit Klimaatbeleid