Europese unie vraagt jouw mening over luchtkwaliteit

Gezonde lucht is al jaren een belangrijk aandachtspunt binnen het Europees milieubeleid. De Europese richtlijnen voor fijn stof, verzurende stikstofoxiden, ozonpieken, vluchtige organische stoffen,… hebben hun effect niet gemist.  Hoewel verschillende lidstaten er nog altijd niet in slagen om aan een aantal basisnormen te voldoen, bleken deze Europese richtlijnen de afgelopen jaren één van de belangrijkste drukkingsmiddelen om het beleid van de regio’s over luchtkwaliteit bij te sturen.

Om ervoor te zorgen dat meer lidstaten aan de basisnormen voldoen, start de Europese Commissie met een herziening van de richtlijnen. Als eerste stap organiseert ze een brede bevraging bij burgers, verenigingen en bedrijfsleven. Dit moet blootleggen hoe de Europese doelstellingen beter kunnen doorwerken en voor welk soort maatregelen er het meeste draagvlak bestaat.

Ondertussen staat ook de wetenschap niet stil. Zo blijkt uit nieuw onderzoek dat de meest schadelijke vorm van fijn stof het zogenaamde dieselroet of Black Carbon (BC) is. Voor dit Black Carbon bestaan echter nog geen wettelijke normen, bij gebrek aan wetenschappelijke duidelijkheid. Die wetenschappelijke inzichten worden steeds groter. Zo is recent bewezen dat ultra fijn stof kankerverwekkend is. Daarom zou ook voor Black Carbon best een Europese grenswaarde vastgelegd worden.

De inzet van de herziening van de luchtrichtlijnen is dus groot. BBL roept daarom iedereen op om te reageren op de bevraging. Deze consultatie loopt tot begin maart.

Luchtkwaliteit