Geen vergunning meer nodig voor zonnepanelen

Binnenkort zal je zo goed als overal zonnepanelen kunnen plaatsen zonder dat je daar een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Dit wordt geregeld in het zgn. reparatiedecreet, dat wijzigingen aanbrengt aan het nieuwe decreet ruimtelijke ordening (zie ook volgend artikel). Het voorstel werd ingediend door Bart Martens (sp.a), Wilfried Vandaele (N-VA) en Lode Ceyssens (CD&V) en donderdag goedgekeurd op de laatste zitting van het Vlaams parlement.

Zonnepanelen of zonneboilers die geïntegreerd zijn in het dakvlak, zijn al een tijdje in algemene zin vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Voor mensen die in een verkaveling wonen geldt die vrijstelling vaak niet, omdat heel wat verkavelingsvoorschriften het materiaalgebruik op daken meestal beperken tot bijvoorbeeld pannen en leien. In dat geval is voor de plaatsing van zonnepanelen toch een stedenbouwkundige vergunning nodig en moet bovendien een afwijking van de verkavelingsvoorschriften worden aangevraagd, wat in veel gevallen ook nog eens de goedkeuring van de andere bewoners van de verkaveling vereist. Die omslachtige procedure zorgt voor heel wat administratieve overlast, minder zonnepanelen en meer klimaatimpact.

Door de aanpassing van het decreet is vanaf nu geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig voor het plaatsen zonnepanelen en zonneboilers op een woning in een verkaveling. Wel blijft de mogelijkheid bestaan dat het plaatsen van zonnepanelen in stedenbouwkundige voorschriften uitdrukkelijk wordt verboden, bijvoorbeeld omwille van erfgoedredenen. 

Windenergie