Geluidsactieplannen: weinig plan, nog minder actie

Vorige week liep het openbaar onderzoek af voor de geluidsactieplannen voor autowegen, spoorwegen, de luchthaven van Zaventem en de grote steden. Deze actieplannen hebben een looptijd van vijf jaar en moeten maatregelen bevatten om geluidshinder in te perken. Bond Beter Leefmilieu diende een bezwaarschrift in, want de plannen zijn een lege doos: amper nieuwe maatregelen, te hoge normen en geen budget voor nieuwe investeringen. We vragen daarom dat de regering haar huiswerk overdoet. 

Onderschat gezondheidsprobleem

Geluidsoverlast is een onderschat milieu‐en gezondheidsprobleem. Te veel lawaai leidt tot slaapverstoring, stress en hart‐ en vaatziekten. Een op de drie Vlamingen wordt blootgesteld aan te veel lawaai, vooral van autoverkeer. Na luchtverontreiniging is geluidshinder de belangrijkste factor van gezondheidsproblemen door milieuvervuiling. Dit is dan ook een probleem dat veel serieuzer moet genomen worden.

En dat gebeurt niet in deze plannen. Zo vertrekt het geluidsactieplan voor belangrijke wegen van een drempel van 70 decibel om knelpunten vast te stellen, terwijl er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gezondheidsproblemen optreden vanaf 53 decibel. Heel wat knelpunten zullen de volgende jaren niet aangepakt worden. 

Amper nieuwe maatregelen

De geluidsactieplannen tellen nauwelijks nieuwe maatregelen. Zo bevat het geluidsactieplan autowegen enkel een maatregelenlijst voor de periode 2019‐2020. Deze lijst is dan nog zeer beperkt en bevat slechts ingrepen voor vier wegvakken. Voor de daaropvolgende jaren is er zelfs helemaal geen lijst. De plantermijn is 2023 - dus vragen wij om de lijst uit te breiden tot de periode 2023.

Ook de geluidsactieplannen voor de steden en voor de luchthaven bevatten amper tot geen nieuwe maatregelen. Er wordt enkel verwezen naar al bestaand beleid of naar beleidsvoornemens die niet tot uitvoering raken, zoals het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de federale en Brusselse overheden over de vliegroutes. Concrete ingrepen en investeringen blijven uit. Op dit vlak schieten de plannen duidelijk tekort.

Budget voorzien via kilometerheffing

We zijn ons ervan bewust dat maatregelen om geluidshinder te beperken veel kosten. Het vervangen van een wegdek door fluisterasfalt of het plaatsen van geluidsschermen zijn dure ingrepen. Dat geld is nu niet beschikbaar. 

Daarom een voorstel: zet een deel van de opbrengst van de kilometerheffing voor vrachtwagens (en in de toekomst hopelijk ook voor personenwagens) in om de geluidsactieplannen versneld uit te voeren. Ook in het gezamenlijk advies van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen en de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen over de geluidsactieplannen wordt dit gevraagd. Hier is een breed maatschappelijk draagvlak voor. 

Bouwshift

Meer over Bouwshift