Gemeenten vragen steun voor sterk lokaal klimaatbeleid

“De Vlaamse steden en gemeenten zien hun rol in het klimaatbeleid overwegend als heel belangrijk en zelfs cruciaal.” Zo schreef de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in een brief aan Vlaams minister president Geert Bourgeois. Samen met schepenen en burgemeesters uit centrumsteden en voortrekkersgemeenten lijstte VVSG enkele aanbevelingen op om het lokale klimaatbeleid te versterken.

Klimaatplan

De aanleiding? De Vlaamse, Waalse en federale overheden werken momenteel aan een Belgisch Klimaatplan met een visie en aanpak om de broeikasgasemissies aanzienlijk terug te brengen in de periode 2021-2030. Eind 2018 moet dit plan voorgelegd worden aan de Europese Commissie. De Vlaamse steden en gemeenten reiken nu de hand om samen werk te maken van gedegen oplossingen voor deze uitdaging.

Lokaal maakt het verschil

Bond Beter Leefmilieu juicht dit initiatief toe. Steden en gemeenten spelen een belangrijke rol in het aanpakken van de klimaatproblematiek. Ze kennen hun eigen lokale context als geen ander en kunnen dus het best plaatselijke oplossingen en innovatieve projecten op maat uitwerken. Daarnaast staan lokale overheden dicht bij hun inwoners, waardoor ze hen kunnen enthousiasmeren voor - en correct informeren over - lokale hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en gezonde plantaardige voeding. Voor sommige bevoegdheden die rechtstreeks een impact hebben op het klimaatbeleid hebben steden en gemeenten de touwtjes in handen. Denk hierbij maar aan alles wat met ruimtelijke ordening en het opmaken van stedenbouwkundige verordeningen te maken heeft. In Vlaanderen is de versnipperde ruimtelijke ordening aanpakken cruciaal om onze mobiliteits- en warmtevraag op lange termijn beheersbaar te houden. Ook wat betreft de renovatie van woningen en het aanleggen van warmtenetten, spelen steden en gemeenten een prominente rol. Daarnaast moet het lokale niveau ook voldoende (financiële) middelen krijgen om een ambitieus lokaal klimaatbeleid te kunnen realiseren.

Meer samenwerking tussen de verschillende overheidsniveaus is noodzakelijk om op een efficiënte en daadkrachtige manier de omslag naar 100% hernieuwbare energie te maken tegen 2050. We hopen daarom dat deze brief gehoor krijgt.

> Lees de brief van VVSG aan Vlaams minister president Geert Bourgeois