Grondwater daalt, heffing stijgt (langzaam)

Uit het ontwerpprogrammadecreet bij de begroting van 2010 blijkt dat de Vlaamse regering de heffing op grondwater de komende jaren wil laten stijgen. Die verhoogde grondwaterheffing is noodzakelijk, omdat het waterpeil in een aantal grondlagen te laag is. In andere grondwaterlagen verbetert  de situatie  of blijft ze op zijn minst stabiel . De Europese kaderrichtlijn water stelt dat in 2015 er een evenwicht moet zijn tussen de natuurlijke aanvulling van de grondwaterlaag en de onttrekkingen eruit, daarvoor zijn extra maatregelen nodig.

De hoogte van de uiteindelijke heffing varieert in functie van de het risico dat de doelstelling van de kaderrichtlijn niet gehaald wordt en is ook afhankelijk van de mogelijkheid om water te winnen uit andere, minder bedreigde lagen. Uiteindelijk zou de prijs van grondwater van de me est bedreigde lagen ongeveer gelijk moeten zijn aan die van grijswater.

Om bedrijven toe te laten te anticiperen op het beleid, wordt een g est age verhoging voorzien tot het heffingsjaar 2017. Daarna gebeurt een evaluatie en eventuele herziening van het systeem in het kader van het 2de stroomgebiedbeheersplan.

Bond Beter Leefmilieu is uiteraard blij met het feit dat er nu een planmatige en gedifferentieerde verhoging wordt voorzien, maar heeft twee opmerkingen.

  1. Zoals ook de inspectie van financiën schrijft: gezien er nog steeds sterke peildalingen worden vastg est eld, en gezien het feit dat pas in 2017 de prijs van grondwater voor de me est bedreigde lagen gelijk zal zijn aan de prijs van grijswater, kan men zich afvragen of de voorg est elde verhoging wel afdoende is.
  2. De tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen moet in 2015 goedgekeurd worden (en niet in 2017), het zou dus logisch zijn 2015 als einddatum te stellen.

In elk geval is een evaluatie in 2017 veel te laat, er dient een evaluatie te gebeuren bij de voorbereiding van de tweede stroomgebiedbeheerplannen (2013 – 2014) zodat de maatregel  indien nodig kan bijg est eld worden.

Waterkwaliteit