Herziening richtlijn energieprestaties van gebouwen

Deze week werd een politiek akkoord bereikt over de tekst voor de herziening van de richtlijn inzake energieprestaties van gebouwen.  Bond Beter Leefmilieu verwelkomt het feit dat Europa met de herziening van de richtlijn een basis wil leggen voor een energiezuiniger gebouwenbestand, maar betreurt dat het voorstel in de laatste lijn nog sterk afgezwakt werd.

Volgens de herziening van de richtlijn zullen nieuwe gebouwen tegen 2020 moeten voldoen aan de “bijna nul energie standaard”, nieuwe overheidsgebouwen zullen tegen 2018 aan deze norm moeten voldoen.  Deze gebouwen zullen door middel van doorgedreven isolatie bijna geen energie meer verbruiken. De energie die nog nodig is, zal grotendeels moeten worden opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen. We juichen toe dat het concept van de (bijna) nul energiegebouwen een wettelijke verankering krijgt, maar betreuren dat deze norm pas tegen 2020 moet bereikt worden. Bovendien werden voor bestaande gebouwen, die verantwoordelijk zijn voor  40% van het finaal energiegebruik en 36% van de broeikasgasemissies in Europa, geen echte ambitieuze eisen vooropgesteld. En dit is essentieel om de emissiereductiedoelstellingen tegen 2020 te kunnen halen.

Het definitieve akkoord voor de herziening van de richtlijn wordt verwacht op 7 december. Daarna is het aan de lidstaten om alles in nationale wetgeving om te zetten en actieplannen op te maken om aan te geven hoe ze het aantal bijna nulenergie gebouwen zullen verhogen. Voor ons land ligt er dus nog heel wat werk op de plank. Onze huidige energieprestatie-eisen van E80 liggen immers nog mijlenver van de nulenergienorm vandaan.

Duurzaam bouwen en wonen