Hoogspanningslijn Stevin stap dichter bij

Hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft een akkoord bereikt met een lokale groep bewoners om een hoogspanningskabel, genaamd ‘Stevin’, aan te leggen van Zeebrugge naar het verdeelstation in Zomergem. Eerder sloot Elia ook al een dading met onder meer het gemeentebestuur van Brugge en Maldegem. Deze partijen hadden een procedure opgestart bij de Raad van State, maar zijn bereid deze stop te zetten. Dit is goed nieuws voor de duurzame elektriciteitsbevoorrading van Vlaanderen, want deze hoogspanningskabel is noodzakelijk om de windmolenparken op zee aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk op het land.

De nieuw te ontwikkelen offshore windprojecten zijn goed voor een elektriciteitsproductie van ongeveer 1.300 MW. Dat komt overeen met de capaciteit van een grote kerncentrale in Doel. Nu er zekerheid is dat de geproduceerde elektriciteit ook daadwerkelijk tot bij de consument raakt, zullen de nieuwe investeringen in offshore windenergie ook effectief uitgevoerd worden.

De volgende maanden zal Bond Beter Leefmilieu samen met Elia een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om het draagvlak te vergroten voor aanpassingen aan het hoogspanningsnet in functie van hernieuwbare energie. Daarbij zullen we onder meer kijken naar de mogelijkheden van vroegtijdige inspraak, transparante informatieverstrekking en het doorvoeren van milderende maatregelen.

Windenergie