Kiest volgende Vlaamse regering voor verbranden of recycleren? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Kiest volgende Vlaamse regering voor verbranden of recycleren?

Jeroen Gillabel

maandag 30 juni 2014

Bionerga pleitte onlangs in De Tijd om de verbrandingsactiviteiten van de Vlaamse  afvalintercommunales samen te brengen in een gemeenschappelijke structuur. Dit kan nieuwe impulsen geven om verouderde installaties te sluiten en het verbrandingspark af te stemmen op een dalende restafvalproductie. Het kan ook leiden tot verdere optimalisatie van installaties op vlak van energierecuperatie en emissies.

Bij zulke consolidatie is evenwel een doortastend Vlaams afvalverbrandingsbeleid nodig, om te vermijden dat publieke afvalverbranding niet verder verwordt tot een lucratieve sector die afvalpreventie en recyclage ondermijnt. Bond Beter Leefmilieu vraagt aan de regeringsonderhandelaars om in het regeerakkoord een luik afvalverbranding te voorzien, met een sluitend beleid dat hefbomen bevat om afvalverbranding uit te faseren.

Het pleidooi van Bionerga, de Limburgse uitbater van verbrandingsovens in Houthalen en Oostende, kan positief zijn omdat het toelaat de Vlaamse verbrandingsovens op langere termijn af te bouwen en zo de circulaire economie te ondersteunen. De huidige situatie, waarbij tal van (kleine) intercommunales een eigen verbrandingsoven beheren, is immers een hinderpaal om de verbrandingscapaciteit te kunnen optimaliseren, laat staan af te bouwen.

Maar tegelijk schuilt er in het pleidooi van Bionerga een gevaar voor het duurzaam materialenbeleid. Bionerga wil evolueren naar een industriële logica. Afvalverbranding wordt beschouwd als een lucratieve economische activiteit, die moet kunnen groeien. Bond Beter Leefmilieu is het oneens met die logica. Afvalverbranding betekent immers een verlies aan grondstoffen, en is dus niet compatibel met de kringloopeconomie waar Vlaanderen voor gekozen heeft. Afvalverbranding is - in tegenstelling tot wat Bionerga beweert - helemaal geen duurzame energieproductie. Tal van studies tonen aan dat afval recycleren meer energie bespaart dan de energie die via verbranding nog uit het afval gerecupereerd kan worden.
Ingeval er een consolidatie van verbrandingsactiviteiten komt, moet die vooral zorgen voor hefbomen op Vlaams niveau om de verbrandingscapaciteit te sturen en overcapaciteit te vermijden en niet voor de verdere uitbouw van een verbrandingssector die de recyclage-industrie ondermijnt.  

Bond Beter Leefmilieu dringt er bij de Vlaamse regeringsonderhandelaars op aan om de ongeoorloofde ondersteuning voor afvalverbranding via groenestroomcertificaten definitief stop te zetten en een verbrandingsplan op te maken met daarin een afdwingbaar afbouwscenario voor de Vlaamse verbrandingscapaciteit.