Kleine snippertjes bos vervangen waardevolle bossen

Tot 14 juli loopt het openbaar onderzoek over de kaart voor de bescherming van waardevolle, zonevreemde bossen. Zo’n 65.000 ha van de Vlaamse bossen zijn niet gelegen in een groene bestemming op het gewestplan, maar wel in woongebied, industriezone of landbouwgebied. Deze zonevreemde bossen kunnen mits een vergunning en compensatie gekapt worden. Met deze kaart wil de Vlaamse regering de meest waardevolle bossen beter beschermen. Dat is een goede zaak. Wel is het spijtig dat een heel aantal grotere bossen van de oorspronkelijke kaart werden geschrapt en vervangen door kleine snippertjes bos. 

Om de verdere achteruitgang van het bosareaal in Vlaanderen te stoppen, keurde het Vlaams parlement eind 2015 een decreet goed om de meest waardevolle bossen die zonevreemd zijn, te beschermen. Op basis van de oppervlakte van een bos, de biologische waarde en de ouderdom ervan, werd een kaart van de zogenaamde ‘toplaag’ van zonevreemde bossen uitgewerkt. 

Vorig jaar al, op 3 juni 2016, keurde de Vlaamse regering de kaart principieel goed. Het was de start voor heel wat lobbywerk achter de schermen. De kaart die nu in openbaar onderzoek gaat, wijkt opvallend veel af van de kaart zoals eerder vastgesteld. Zo  werden alle bossen van de toplaag geschrapt, waarvoor de afgelopen 17 jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of een bijzonder plan van aanleg werd opgestart. Door dit  ‘beslist beleid’ mee in rekening te nemen, bevat de nieuwe kaart minder bossen in woon- en industriegebied, en meer bossen in een landbouwbestemming. Het aantal grote bossen verminderde. Ten opzichte van de eerdere kaart zijn er 3.000 ha minder bossen van meer dan 10 ha. Om het totaal aantal van 12.500 ha bos in toplaag overeind te houden, werden een heel aantal kleinere stukjes bos alsnog aan de kaart toegevoegd. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan je echter niet vragen om bijkomende bossen op de kaart te zetten. Je kan enkel bezwaar indienen als een bos op de kaart niet aan de wettelijke criteria voldoet. Na het openbaar onderzoek kunnen dus enkel bossen geschrapt worden van de kaart, er kunnen er geen bijkomen. 

Opname op de kaart betekent dat voortaan enkel de voltallige regering, dus niet langer de gemeente of bevoegd vakminister, een uitzondering op het verbod tot ontbossing kan toestaan. Wijst ze aanvragen tot ontbossing af, dan engageert de regering zich tegelijkertijd om een bestemming van de grond om te zetten tot groengebied. In dat geval hebben eigenaars recht op planschade.