Klimaataudit Rekenhof moet regeringen wakker schudden

Het Rekenhof breekt het federaal klimaatbeleid af ongeveer tot op de grond. Het ontbreekt coördinatie en inzicht in de bereikte resultaten. Bond Beter Leefmilieu vindt dat het falend beleid ons zwaar in de problemen brengt. Met als gevolg minder jobs en een niet op de toekomst voorbereide economie. De oorzaak is te zoeken bij het gebrek aan bereidheid om samen te werken, binnen de federale regering, en tussen de gewesten en het federale niveau. In de federale regering voelen met name de minister voor Financiën en staatssecretaris voor Mobiliteit zich blijkbaar absoluut niet aangesproken. Dergelijk onverantwoordelijk gedrag is onaanvaardbaar.

Dat het klimaatbeleid in ons land niet meteen het best georganiseerde is, bleek al uit het Nationaal Klimaatplan van begin dit jaar. De verschillende beleidsniveaus slagen er niet in om het onderling gekibbel te overstijgen en een gezamenlijk beleid te ontwikkelen.

Dit zorgt er voor dat bedrijven te laat of niet investeren. De traagheid waarmee de offshore windparken zich ontwikkelen is een tekenend voorbeeld. Een potentiële troefkaart voor onze industrie wordt zo gehypothekeerd. Maar vooral de inertie op het vlak van de fiscale hervorming en de stimulansen voor milieuvriendelijker vervoer zijn schrijnend.

De maatregelen op zich zijn niet slecht. Met uitzondering van de steun voor biobrandstoffen, waar we de achterstand best een goede zaak vinden. Nee, de meeste maatregelen roepen in eerste instantie vooral om effectieve uitvoering. En om afstemming met de maatregelen die op gewestelijk niveau bestaan.

In tweede instantie moeten onze politieke leiders zich eindelijk bewust worden van de noodzaak om de aanpak van de klimaatverandering ernstig te nemen. Geen verzameling van losse flodders links en rechts. De uitstoot van broeikasgassen in de transportsector en de gebouwen moet tegen 2020 met 15% zakken. Tegen 2050 moeten we in de industrielanden onze uitstoot met 80 à 90% laten zakken. De huidige beperkte maatregelen volstaan niet om ons daar op voor te bereiden. Wat we nodig hebben is een op de lange termijn gerichte gecoördineerde beleidsinspanning.

Dat het Rekenhof zo klaar en duidelijk aan de alarmbel trekt is ongezien. De regeringen kunnen niet anders dan nu uit hun lethargie wakker schrikken.

Klimaatbeleid