Landbouw kan instaan voor publieke milieudiensten

Een studie van het Institute for European Environmental Policy (IEEP) in opdracht van de Europese Commissie, pleit voor het voorzien van publieke diensten door de landbouw. Dit kan een waardige verantwoording zijn voor het behoud van een sterk Europees Landbouwbeleid met een stevig budget. Het rapport focust op tien milieudiensten, waaraan er nu een tekort is, die door de landbouw kunnen geleverd worden. Het gaat onder meer om landschappen, biodiversiteit op de boerderij, waterkwaliteit, waterkwantiteit, bodemkwaliteit en bescherming tegen overstroming en brand. Deze publieke goederen worden gewaardeerd door het publiek, maar hun aanbod wordt niet verzekerd door de vrije markt. Het is dus een taak voor de overheid om het aanbod van deze publieke goederen te garanderen.

Op dit ogenblik is er een te laag aanbod van deze publieke diensten. Daarom stellen de onderzoekers een aantal punten voor ter verbetering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Er moet meer nadruk gelegd worden op de integratie van milieudoelen in het beleid. Vooreerst moet het basisniveau waaraan moet voldaan zijn, strikter. Als voldaan is aan dat basisniveau, kunnen de landbouwers betalingen ontvangen voor het leveren van de genoemde publieke diensten. Hiertoe moeten effectieve en efficiënte maatregelen worden opgesteld, waarvoor voldoende budget voor voorzien wordt.

Bond Beter Leefmilieu pleit voor dezelfde uitgangspunten voor Vlaanderen: strikte milieuvoorwaarden voor de landbouw, meer budget naar het plattelandsbeleid, effectieve en efficiënte agromilieumaatregelen, regelmatige monitoring en evaluatie van de maatregelen. 

Landbouw