M-score zinvol bij beslissing over nieuwe woonwijken

Vlaams minister voor Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) lanceerde deze week het voorstel van de M-score of mobiliteitsscore, die moet aangeven hoe goed een woning bereikbaar is. Schauvlieges eigen coalitiepartners boorden het idee meteen de grond in: "Kafkaiaanse betutteling!” Nochtans zou de M-score kunnen helpen om onze ruimtelijke verrommeling bij te sturen, want dat is de kern van ons mobiliteitsprobleem. Bouw nieuwe woningen op plaatsen die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer -- en misschien is België dan op een dag niet langer wereldkampioen files.

Kernversterking is de oplossing

De open ruimte in Vlaanderen verstedelijkt aan een hoog tempo, dagelijks verdwijnt 6 hectare voor nieuwe bouwwerken, vooral voor nieuwe woningbouw. Al meer dan twintig jaar trachten regeerakkoorden en allerlei beleidsplannen het tij te keren, toch wordt het landelijk gebied in Vlaanderen steeds verder verkaveld. Die versnipperde bebouwing heeft een waslijst aan nefaste gevolgen:  files, luchtvervuiling, onrendabel openbaar vervoer, klimaatopwarming, overstromingen, torenhoge kosten voor rioleringen en andere nutsvoorzieningen.

Waar zetten we 300.000 extra woonsten?

Volgens de prognoses groeit de bevolking in Vlaanderen met 600.000 mensen tegen 2030, waardoor er behoefte is aan meer dan 300.000 bijkomende wooneenheden. Als we gewoon verder bouwen en verkavelen zoals we de afgelopen decennia hebben gedaan, zal de auto-afhankelijkheid alsmaar verder toenemen.

Een belangrijk probleem daarbij zijn de gewestplannen uit de jaren 70, waarop aangeduid is waar je mag bouwen. Ongeveer een derde van die bouwgronden is gelegen in het buitengebied, in linten of verspreide bebouwing. De groei van het autoverkeer wordt in de hand gewerkt door die slechte ruimtelijke ordening.

Daarom is het belangrijk dat nieuwe woonontwikkelingen zich enten op het openbaar vervoersnetwerk, zodat er een goed alternatief voor autoverplaatsingen voorhanden is.  En een M-score voor nieuwe woonwijken kan daartoe bijdragen.

Bouwshift