MAP4: “Milieudoelstellingen zonder uitstel op een sociaal verantwoorde wijze realiseren”

De landbouworganisaties vragen minister van leefmilieu Joke Schauvliege om opnieuw te overleggen over de uitvoering van het nieuwe mestactieplan (MAP). Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt pleiten voor een open dialoog tussen landbouw en milieu. Voor beide organisaties moeten de milieudoelstellingen centraal staan. ‘We kunnen de doelstellingen voor de waterkwaliteit die we moesten halen in 1999 niet blijven op de lange baan schuiven’, zegt Linn Dumez. Ze wijst de politiek met de vinger: “ Het beleid gaat in schokken en valt telkens weer stil. Wij betreuren het stilvallen en de landbouworganisaties betreuren de schokken. We moeten in overleg met de landbouworganisaties komen tot een constant beleid, dat de milieudoelstellingen op een sociaal aanvaardbare manier realiseert’, aldus Dumez.

Met het nieuwe MAP wordt het bereiken van een goede waterkwaliteit nog maar eens uitgesteld, deze keer tot 2018. Europa stelde met de nitraatrichtlijn nochtans 1999 als einddatum voorop. Nu 12 jaar later wordt die deadline nog maar eens met 8 jaar uitgesteld.

Vlaanderen kampt al jaren met een enorm mestoverschot. We produceren veel meer mest dan er op de Vlaamse velden kan worden uitgereden. Dat mestoverschot is de drijvende kracht achter overbemesting, wat dan weer leidt tot een verslechtering van de waterkwaliteit.

Om het mestoverschot weg te werken zet Vlaanderen sinds 2006 in op mestverwerking. Na de veroordeling door Europa in 2005 voor het niet halen van de Europese doelstellingen, werkte de Vlaamse overheid samen met de sector een nieuw beleid uit, waarin mestverwerking en export centraal stonden. De milieubeweging waarschuwde toen al dat dit een onzekere en bovendien dure oplossing voor het mestprobleem is.

Met het nu voorliggende MAP blijft men mestverwerking als oplossing voor het mestoverschot naar voren schuiven. Maar mestverwerking blijkt een dure grap te zijn. De landbouworganisaties klagen dat de varkenshouders met hoge kosten zullen geconfronteerd worden als ze meer mest moeten laten verwerken.

De milieubeweging becijferde dat die kost echter dient gerelativeerd te worden. Een bijkomende kost van 9,5 miljoen euro betekent zo’n 0,2 % van de eindproductiewaarde van de Vlaamse landbouwsector.

De milieubeweging pleit voor een beleid dat inzet op het zo snel mogelijk bereiken van de milieudoelstellingen, en dat op een sociaal aanvaardbare manier. Er is volgens de milieuorganisaties evenwel geen plaats voor de verdere uitbreiding van de varkensstapel. BBL en Natuurpunt pleiten voor een terugkeer naar de basisprincipes van het mestdecreet van 2006, waarbij door afroming van rechten bij overdracht, individuele bedrijven kunnen blijven groeien, terwijl de totale veestapel afneemt.

Landbouw