Masterplan elektrische mobiliteit in de steigers

De federale overheidsdienst economie legt momenteel de laatste hand aan een “Nationaal Masterplan voor het stimuleren van elektrische mobiliteit in België”. Dat plan kwam tot stand in overleg met vertegenwoordigers van de gewesten, administraties en sectororganisaties. Het plan schuift doelstellingen en acties naar voor om een impuls te geven aan elektrische mobiliteit en om een goed gecoördineerde  strategie hierrond uit te zetten. Als de federale overheid het plan bekrachtigt, en de regionale overheden het steunen, kan het er mee voor zorgen dat er meer elektrische voertuigen op de baan komen.

Het masterplan beschrijft de barrières voor elektrische mobiliteit en bespreekt 13 actiedomeinen met ideeën voor verschillende maatregelen. Gaande van financiële stimuli bij aankoop van een elektrisch voertuig over scholing voor garagisten tot nieuwe businessmodellen. Veel maatregelen zijn eerder technisch van aard maar illustreren wel de noodzaak aan coördinatie, bijvoorbeeld rond de inplanting van publieke laadinfrastructuur. Voor andere maatregelen moeten nog centen gezocht worden. Zo bevat het masterplan een lijst van voorstellen om personen, bedrijven en (lokale) overheden te ondersteunen in de aanschaf van elektrische wagens. Onderzoek toont aan dat de  hoge  aankoopprijs - naast  de  beperkte  actieradius  en  het  ontbreken  van aangepaste laadinfrastructuur - vandaag een belangrijk obstakel is voor de doorbraak van elektrische voertuigen.

Bond Beter Leefmilieu ziet de mogelijke doorbraak van de elektrische voertuigen vooral als een opstap naar de uitbouw van nieuwe mobiliteitsconcepten. Zo kan een elektrisch voertuig gebruikt worden voor korte ritten tot bij een knooppunt van publiek transport. We gebruiken een elektrische wagen voor dagdagelijkse verplaatsingen maar huren of delen een klassieke wagen voor langere ritten. De elektrische wagens leiden er aldus toe dat we meer beroep gaan doen op mobiliteitsdiensten en autodelen. Naast de kans voor nieuwe mobiliteitsconcepten, wees Bond Beter Leefmilieu ook op milieuaspecten gerelateerd aan elektrische mobiliteit. Zo vergroot een versnelde uitbouw van hernieuwbare energie het milieuvoordeel van elektrische wagens. Hoewel elektrische wagens bij gebruik geen luchtvervuiling veroorzaken en mee een oplossing kunnen zijn voor de povere luchtkwaliteit in Vlaanderen, is hun klimaatimpact beduidend beter als ze aangedreven worden door hernieuwbare energie. Omgekeerd levert een elektrische wagen die rijdt op stroom van kolencentrales nauwelijks of geen klimaatvoordeel op. Bij de huidige Belgische elektriciteitsmix stoot een elektrische wagen minstens 40% minder CO2 uit dan een vergelijkbare conventionele auto, bij de Europese elektriciteitsmix is dat klimaatvoordeel voorlopig nog kleiner.

Elektrische wagens