Meer jobs, minder afval | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Meer jobs, minder afval

Kristof Debrabandere

vrijdag 24 september 2010

“Meer jobs, minder afval” is de titel van een nieuwe studie van Friends of the Earth Europa die het enorme potentieel aan nieuwe jobs als resultaat van doorgedreven recyclage bevestigt. Het rapport heeft berekend dat indien er in Europa gemiddeld 70% van de afvalstromen zouden gerecycleerd worden, dat dit in de meest conservatieve berekeningen zou leiden tot de creatie van minstens 500.000 nieuwe jobs. Indien de neveneffecten van dergelijke jobcreatie ook in rekening worden gebracht, dan zouden ongeveer 750.000 jobs gecreëerd kunnen worden. Gemiddeld gezien worden per ton afval 10 maal meer jobs gecreëerd in recyclage dan in storten of verbranden. De berekeningen in het rapport houden enkel rekening met recyclage, en nemen dus de jobcreatie die gepaard gaat met hergebruik niet in rekening. Nochtans, hergebruik is nog jobintensiever per ton materiaal dan recyclage.

Het rapport hanteert een algemene recyclagedoelstelling van 70%, terwijl Europa momenteel een langetermijndoelstelling heeft van slechts 50% recyclage. Vlaanderen haalt vandaag  al een recyclageresultaat van 70% voor het huishoudelijke afval en gelijkgesteld bedrijfsafval. De doelstelling van het rapport is dus zowel realistisch als haalbaar, en is ook volledig in lijn met de visie van een “resource efficient” Europa dat als een hoeksteen van de lage koolstof economie van de toekomst wordt gezien.

Indien 70% van het Europese afval gerecycleerd zou kunnen worden, zou de uitstoot van 148 miljoen ton broeikasgassen worden vermeden (wat overeenkomt met 3% van de totale Europese uitstoot van broeikasgassen in 2008), of het equivalent van 47 miljoen wagens dat van de wegen gehaald wordt. Het onderzochte scenario levert dus niet enkel jobs op, maar laat ook toe om economische toegevoegde waarde te creëren en een bijdrage te leveren aan de inspanningen tegen klimaatverandering. Een mooiere illustratie van hoe economie, jobs en milieu zich versterken kan men zich moeilijk inbeelden.