Mestbank: Nitraatvervuiling daalt, fosfaatvervuiling blijft

Overbemesting veroorzaakt nog steeds een teveel aan fosfaten en nitraten in het oppervlakte- en grondwater. Dat blijkt uit het Voortgangsrapport 2009 van de Mestbank.

Het aantal oppervlaktewatermeetpunten waarin de nitraatconcentratie de norm van 50 milligram per liter overschrijdt, vertoont de laatste jaren een sterk dalende trend. De voorbije winter werd in 27 procent van de meetpunten een overschrijding opgemeten, tegenover 42 procent twee jaar daarvoor. In het grondwater wordt daarentegen geen enkele verbetering vastg esteld. Daar zien we nog altijd in 38 procent van de meetpunten een overschrijding van de norm.

Nog verontrustender is het fosfaatgehalte in oppervlakte- en grondwater. Dat is al jaren stabiel. Het nieuwe m estbeleid lijkt hier dus (nog?) geen effect te hebben. Striktere aanpak van erosie en strenge bem estingsnormen die zijn afg esteld op wat kan opgenomen worden door de gewassen, zijn dringend nodig . Zeker indien we de waterdoelstellingen die werden afgesproken binnen het Pact 2020 willen halen. Ook een goede handhaving en begeleiding van de landbouwers zijn noodzakelijk, zo blijkt uit het voortgangsrapport.

 

De audits uitgevoerd in 2009 brachten aan het licht dat een te hoog nitraatgehalte in de bodem (met mogelijks uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater) voornamelijk veroorzaakt wordt door overbemesting met dierlijke mest en het niet afstemmen van de bemesting op het nutri√ęntengehalte van de bodem.

Waterkwaliteit