Mestbeleid moet effectiviteit in 2014 bewijzen

Minister Schauvliege zette een volgende stap om de nitraatresiduwaarden te verstrengen en zo de Vlaamse waterkwaliteit te verbeteren. De effectiviteit van deze maatregelen zal beoordeeld worden bij de evaluatie in 2014. De milieubeweging zal hier mee op toezien. Het komt er de volgende jaren op aan om de voornemens ook op het terrein waar te maken. Nu een mestbeleid met schokken voeren zoals in het verleden, zal Vlaanderen meer dan ooit in de problemen brengen bij Europa.

Na herhaaldelijk aandringen van de Europese Commissie om in overleg met de milieubeweging en de landbouwsector, werk te maken van strengere nitraatresiduwaarden in het landbouwgebied, schoot Minister Schauvliege dit najaar eindelijk in gang. Een aanscherping van de drempelwaarden voor nitraatresidu was absoluut noodzakelijk in Vlaanderen. Onze waterkwaliteit behoort nog steeds tot de slechtste in Europa.”, zegt Jeroen Gillabel van Bond Beter Leefmilieu (BBL). “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het nitraatresidu de meest directe link legt tussen de situatie op het veld en de toestand van de waterkwaliteit.”

Natuurpunt en BBL waarderen de open dialoog die voor het eerst gevoerd werd met alle partners. Het resultaat is een moeilijke evenwichtsoefening tussen kwaliteit van het leefmilieu en bekommernissen van de landbouwsector.

“De milieubeweging steunt dit voorstel vooral omdat we deze gebiedsgerichte aanpak waardevol vinden om zeer gericht maatregelen te treffen om de waterkwaliteit te verbeteren,” zegt Annelore Nys van Natuurpunt. Of dit voldoende zal zijn om de doelstellingen voor zowel oppervlakte water als grondwater te halen tegen 2014 zal blijken bij de resultaten van de tussentijdse evaluaties in 2013 en 2014. De milieubeweging, zoals ook de Europese Commissie, zal dan het ‘bilan’ opmaken van de effecten die de geleverde inspanningen opbrachten.

Halen we de doelstellingen niet dan zal de Minister van Leefmilieu genoodzaakt zijn om drastische maatregelen te nemen die een grote impact zullen hebben op de bemestingspraktijken van landbouwers. Er is immers voor 2018 een doelstelling vastgelegd, die nog slechts 5% overschrijdingen van de norm toelaat. Vandaag stellen we nog een overschrijding vast in 1/3 van de meetpunten. Het is nu aan de landbouwers om te bewijzen dat de goede intenties ook gerealiseerd worden, om erger te voorkomen. 

Landbouw