Foto Tim Dirven

Met kilometerheffing is Brusselse ring breed genoeg

Foto Tim Dirven

Minister Weyts wil naast de drie bestaande rijvakken van de Brusselse ring, in elke richting twee parallelwegen aanleggen. Tien rijstroken in totaal dus, om zo het doorgaand verkeer te scheiden van het lokaal verkeer. Dat is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit, het klimaat en de natuur. Uit eerder onderzoek bleek dat rekeningrijden het verkeer op de ring gevoelig kan verminderen. Het is de beste oplossing voor de files. In dat geval zijn extra rijstroken niet nodig.

Geen alternatieven

Met de goedkeuring van een procesnota en startnota heeft de Vlaamse regering de verbreding van de ring rond Brussel opnieuw op de politieke agenda gezet. Die goedkeuring is de eerste stap in de nieuwe procedure van een ruimtelijk uitvoeringsplan. In de startnota wordt al meteen duidelijk gemaakt dat er geen alternatieven zullen onderzocht worden. Men valt terug op een beslissing van de vorige Vlaamse regering. "Het te realiseren programma staat vast. Er zijn geen programma-alternatieven."

Uit milieuonderzoeken en mobiliteitsdoorrekeningen die de vorige regering liet opmaken, bleek nochtans dat voor het verminderen van de files, het meeste heil te verwachten is van rekeningrijden. Een kilometerheffing dus. Die zorgt voor 20% minder autoverkeer op de ring en de aansluitende snelwegen en ook voor minder sluipverkeer op het onderliggende wegennet. Extra rijstroken zorgen ervoor dat het autoverkeer kan blijven groeien en mensen niet meer naar alternatieven voor de auto zoeken.

Een oplossing om het doorgaand en lokaal verkeer te scheiden, ligt nochtans voor de hand: het beperken van het aantal op- en afritten. Die liggen op de Brusselse ring heel dicht bij elkaar, waardoor het verkeer zeer vaak moet in- en uitvoegen. Het beperken van die op- en afritten zou de verkeersveiligheid en de ‘leesbaarheid’ van de ring sterk verhogen.

Problematisch voor klimaat, lucht en natuur

Een bredere Brusselse ring zal het veel moeilijker maken om onze Europese klimaatdoelstellingen te halen. In opdracht van Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace onderzocht studiebureau Transport & Mobility Leuven (TML) enkele jaren geleden de klimaatimpact van de extra rijstroken. Hun conclusie: tegen 2025 zal de CO2-uitstoot van het verkeer op en rond de Brusselse ring stijgen met maar liefst 10%. Rekeningrijden daarentegen, gecombineerd met extra openbaar vervoer en fietsverbindingen, zorgt op korte termijn voor een daling van 8%.

Verder bleek uit het eerdere milieurapport dat de grenzen voor fijn stof van de Wereldgezondheidsorganisatie nergens gehaald worden in de woonwijken langs de ring. Ook de normen voor verzurende stikstofoxiden worden overschreden. Dat is een probleem voor de gezondheid, maar ook voor het Laarbeekbos, een Europees beschermd natuurgebied. Een overschrijding van de normen voor verzurende neerslag is volgens de Europese natuurregels niet toegestaan.

Voor Bond Beter Leefmilieu is de keuze duidelijk. Wij kiezen voor een kilometerheffing, in combinatie met nieuwe tramlijnen en fietsverbindingen. Zo kan het mobiliteitsprobleem ten gronde opgelost worden en blijven milieu en natuur gespaard.

Volgende regering beslist

Op 1 juni start een eerste raadpleging van de bevolking. Deze raadpleging gaat over de te onderzoeken effecten en over mogelijke alternatieven. Daarna kan gestart worden met de eigenlijke opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. De hele procedure zal naar schatting anderhalf tot twee jaar duren. De definitieve beslissing komt er ten vroegste begin 2020. Het zal dus aan de volgende regering zijn om te beslissen over een achterhaald plan van de vorige regering.

> Meer informatie over de raadpleging en de start- en procesnota

Slimme kilometerheffing

Meer over Slimme kilometerheffing