Milieucommissie Europees parlement vraagt Europese milieu-inspectie

In een recent goedgekeurde ontwerpresolutie vraagt de milieucommissie het Europees parlement (ENVI) om op Europees niveau een milieu-inspectie op te richten. Uit de verslaggeving aan de milieucommissie blijkt dat de handhaving van Europese milieuwetgeving in heel wat lidstaten tekort schiet. Het gaat onder meer om de toepassing en naleving van Natura 2000 wetgeving, registratie en toelating van chemische stoffen (Reach), controle op illegale afvaltransporten, handel in bedreigde soorten,… Bovendien blijkt dat de inspecties zeer sterk verschillen van lidstaat tot lidstaat. Daarom vraagt de milieucommissie een Europese milieu-inspectie op te richten, die kort op de bal kan spelen en lidstaten rechtstreeks verantwoordelijk kan stellen voor het niet toepassen van Europese milieurichtlijnen. Nu moeten daarvoor complexe procedures worden doorlopen die veel tijd in beslag nemen. De resolutie van de commissie wordt nu voorgelegd aan het voltallige parlement.