Mobiliteitsraad ondersteunt samenwerkingsakkoord rond kilometerheffing

De mobiliteitsraad MORA, waarin onder andere de werkgevers, werknemers, vervoeraanbieders, lokale besturen en de milieubeweging zetelen, vindt het samenwerkingsakkoord tussen drie gewestregeringen voor het invoeren van de kilometerheffing voor goederenvervoer over de weg een positief gegeven, dat de juridische basis legt voor één systeem in België. In haar advies aan de Vlaamse regering stipt de MORA een aantal elementen aan over de berekening van de tarieven. Dat zal mee bepalend zijn voor het draagvlak voor een slimme kilometerheffing.

Zo is de MORA voorstander van duidelijke, eenvoudige en transparant samengestelde tarieven. De tariefbepalende methodologie uit het samenwerkingsakkoord voldoet aan deze criteria. De methode voorziet variaties volgens de EURO-emissie, de gewichtsklasse en het type wegen. Tevens voorziet de methode een factor om de infrastructuurkosten van de overheid door te rekenen aan de gebruiker. De MORA vraagt de bepaling van deze kosten op een transparante wijze te laten gebeuren.

De hoogte van het tarief moet volgens de MORA de efficiëntie van het vervoerssysteem verhogen, de impact van transport op het milieu verminderen en leiden tot een grotere responsabilisering voor de externe kosten die transport veroorzaakt. De Vlaamse Regering stelt als randvoorwaarde dat de invoering van de kilometerheffing de concurrentiekracht van de transportsector slechts beperkt mag beïnvloeden. De MORA vraagt om die reden nog een studie om de impact op de concurrentiepositie verder te onderzoeken. De raad pleit tenslotte voor een goede handhaving, zo weinig mogelijk vrijstellingen en een afstelling met de verkeersbelasting, zodat het gebruik van bepaalde wegen nooit onbelast is.

Bond Beter Leefmilieu ziet de kilometerheffing voor vrachtwagens als een belangrijke stap in het concretiseren van de principes “de gebruiker betaalt” en “de vervuiler betaalt”. Die principes moeten ook leiden tot een hervorming van het stelsel van bedrijfswagens, een slimme kilometerheffing voor personenwagens en hogere accijnzen op diesel. Tegelijk moet een goed mobiliteitsbeleid meer investeren in duurzame alternatieven. Ook maatregelen zoals een mobiliteitsbudget voor groepen of ondernemingen die disproportioneel getroffen worden door deze veranderingen in de voertuigfiscaliteit, passen in een verantwoord beleid.

Slimme kilometerheffing