Naar meer beschermde natuurgebieden op zee

In opvolging van de vraag van de Europese Commissie om habitatrichtlijngebieden aan te melden in de hele exclusieve economische zone EEZ, organiseerde de federale overheid een uitgebreid onderzoek naar de selectie van potentiële habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee.  Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Stichting De Noordzee (NL) dienden een gezamenlijke inspraakreactie in op dit openbaar onderzoek, op aanzet van de kustwerkgroep van Natuurpunt.

In die inspraakreactie drukken de milieuverenigingen hun appreciatie uit voor de aanpak van de studie, gebaseerd op een ecosysteembenadering. We onderschrijven de voorstellen uit de studie, maar menen dat ze niet volledig zijn. Met name de zandbank voor de Baai van Heist en de vlakte van de Raan voldoen ons inziens ook aan de voorwaarden voor bescherming. Vooruitlopend op het vervolg van het proces pleiten we alvast voor beheerplannen die geen lege dozen zijn.

Natuurgebied