Natuur, boer én stad gebaat bij landbouwirrigatie met stedelijk afvalwater | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Natuur, boer én stad gebaat bij landbouwirrigatie met stedelijk afvalwater

Karlien Vandecasteele

donderdag 30 augustus 2012

Experimenten in Spanje en Mexico tonen aan dat het zinvol is om afvalwater uit de steden te benutten voor landbouwdoeleinden. Het afvalwater moet uiteraard eerst gezuiverd worden. Ongezuiverd afvalwater zou een risico op milieuverontreiniging en een gevaar voor de volksgezondheid inhouden. De onderzoekers tonen aan dat de kosten van de waterzuivering niet opwegen tegenover de milieuvoordelen en de uitgespaarde kosten voor de boeren en de steden.

Boeren hoeven geen water meer op te pompen en het afvalwater is vaak rijk aan voor de gewassen interessante nutriënten zodat het meststofverbruik kan dalen. Omdat het niet langer wordt gebruikt door de boeren neemt de beschikbaarheid van zuiver water in de steden enorm toe. Dit alles is een goede zaak voor het milieu: het peil van rivieren stijgt, het risico op verzilting daalt en de verontreiniging van oppervlaktewater neemt af. Dit heeft dan weer een positieve invloed op de instandhouding van wetlands.
Onderzoek naar de irrigatie van landbouw met afvalwater uit de steden lijkt in een verstedelijkte regio als Vlaanderen, waar vele landbouwbedrijven onder de invloedssfeer van steden vallen, zeker relevant. Vlaanderen wordt internationaal beschouwd als een regio met een ernstig watertekort, voornamelijk als gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid en beperkte oppervlakte. In een aantal gebieden zijn er nu al problemen met watertekorten zowel inzake oppervlaktewater als grondwater. Als gevolg van de klimaatverandering zullen deze problemen enkel nog toenemen.

Bron: Heinz, I., Salgot M., Mateo-Sagasta Dávila, J. (2011) Evaluating the costs and benefits of water reuse and exchange projects involving cities and farmers.