Nieuw Europees programma voor schone lucht

Deze week stelde de Europese Commissie een nieuw programma “Schone lucht voor Europa” voor. Dat programma bevat verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in Europa verbetert. Zo zal de Europese Commissie er strikter op toezien dat de huidige Europese normen in alle lidstaten worden gehaald. Ook worden nieuwe doelstellingen voor luchtkwaliteit voor de periode tot 2030 voorgesteld. Het pakket bevat verder subsidies om maatregelen door te voeren die luchtverontreiniging bestrijden, waarbij de klemtoon ligt op de verbetering van de luchtkwaliteit in steden.
 
De belangrijkste nieuwe stap is een herziening van de richtlijn voor nationale emissieplafonds. Met die richtlijn wordt het maximaal aantal ton uitstoot aan vervuilende stoffen vastgelegd, per lidstaat. Er komen nieuwe absolute uitstootplafonds voor onder meer ultra fijn stof, stikstofoxiden en methaan. Die plafonds moeten ten laatste tegen 2030 gehaald worden. Voor Vlaanderen wil dat bijvoorbeeld zeggen dat de totale uitstoot van ultra fijn stof tegen 2030 moet dalen met 47%, voor stikstofoxiden met 63%.
 
In het programma zitten helaas geen voorstellen om de huidige Europese normen beter in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen van de WHO, zoals door tal van wetenschappers, milieuverenigingen en gezondheidsorganisaties was gevraagd. Het blijft wel de bedoeling om de normen te herzien, maar dat zal pas in een latere fase gebeuren. Dit programma is enkel nog maar een voorstel van de Commissie. Het moet nu nog goedgekeurd worden door de Europese raad (de regeringen van de lidstaten) en door het Europees parlement. De definitieve goedkeuring zal waarschijnlijk pas na de verkiezingen van mei plaatsvinden.

Luchtkwaliteit