Nieuw Vlaams kader voor inplanting windmolens in de maak

In het Vlaams parlement werd minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters geïnterpelleerd over de inplanting van windmolens in Vlaanderen. Hierover is immers nogal wat onduidelijkheid ontstaan door het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening. Dat decreet maakt het makkelijker om windmolens in te planten in landbouwgebied, waar dat voorheen enkel mogelijk was op industrieterreinen. Welke voorwaarden er gelden voor inplanting in landbouwgebied, is echter niet zo duidelijk. Ondertussen ontwikkelen verschillende provincies en intercommunales al wel hun eigen streekvisie voor inplanting van windmolens.

De minister antwoordde dat binnen het departement Ruimtelijke Ordening eind vorig jaar een werkgroep opgestart is om een nieuw Vlaams afwegingskader voor windmolens op te stellen. Dat kader zal de huidige omzendbrief vervangen. Momenteel pleegt deze werkgroep overleg met lokale overheden, provincies en betrokken sectoren. Bedoeling van de minister is om tegen de zomer met een nieuw Vlaams afwegingskader op de proppen te komen. Het moet een transparante set van regels worden om het inplanten van windmolens te ondersteunen, daar waar het landschappelijk verantwoord is. Wordt zeker vervolgd.

Windenergie