Nieuwe Deense regering kiest voor toekomst

Met de socio-economische onderhandelingen voor de deur, kunnen onze regeringsleiders in spe misschien wat mosterd halen bij de Denen. De nieuwe Deense regering is het toonbeeld van ambitie op het vlak van klimaat en energie.

Zo engageren de Denen zich om tegen 2020 40% minder CO2 uit te stoten en dat zonder gebruik van emissiekredieten uit het buitenland. Ze zullen deze doelstelling– naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk en Schotland –verankeren in een klimaatwet. Met deze wet wil de regering de vinger aan de pols houden en zorgen dat de klimaatambities ook effectief gehaald worden. De Deense regering is er zich van bewust dat deze transitie niet vanzelf zal gaan en wil dan ook haar gemeenten en inwoners zeer nauw betrekken bij deze ambitieuze Deense klimaatstrategie. De aanpak van de klimaatverandering moet zo een motor vormen voor innovatie, het creëren van tewerkstelling en een hogere export van groene technologie.

Daarnaast kiest de Deense regering resoluut voor de energie van de toekomst. Denmarken wil tegen 2050 volledig op hernieuwbare energie draaien, alle elektriciteit en warmte moeten bovendien al tegen 2035 hernieuwbaar worden opgewekt. Ook op het internationaal vlak willen de Denen het onderste uit de kan halen. Met het Deens voorzitterschap voor de deur is het veelbelovend dat Denemarken volop wil inzetten op een bindende Europese doelstelling voor 20% energiebesparing. Bovendien wil Denemarken aan de kar trekken voor een verhoging van de Europese emissiereductiedoelstelling van 20 naar 30%. Inspiratie te over voor Di Rupo en co.

Windenergie