Open call Circulaire stad en ondernemen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Open call Circulaire stad en ondernemen

Indienen tot 15 september 2017

Deze subsidies zijn bestemd voor wie zich ingeschreven heeft als aankoper of ondersteunende partij in de Green Deal Circulair Aankopen. Meerdere partners van de Green Deal mogen uiteraard ook samenwerken.

Voor wie?

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. We moedigen samenwerkingen met andere partijen in de keten aan (van producent naar consument en terug).

Voor welke projecten?

Projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van:

  • circulaire stad, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;
  • circulair ondernemen, waarbij we nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie uitproberen in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten. Deze subsidies dienen niet voor de financiering van zuivere productinnovaties. Elementen van maatschappelijke innovatie en acceptatie maken deel uit van de evaluatie.

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan u een deelbegroting maken voor het stuk dat u wil laten subsidiëren.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is: 15 september 2017.

De projecten starten in 2017, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2019. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt.

Wat zijn de voornaamste kenmerken van een succesvol project?

  • innovatie in samenwerkingsvormen, experimenten, businessmodellen, producten en tools gericht op een circulaire economie;
  • voorbeeldwaarde voor impact op vlak van duurzaamheid en circulaire stad, circulaire gebiedsontwikkeling of circulair ondernemen;
  • relevantie en opschaalbaarheid: de mogelijkheid om het innovatieve concept op grotere schaal te kunnen hergebruiken;
  • partnerschappen, met een goede specificering van de rollen en engagementen;
  • bijdragen tot de demonstratie en verspreiding van de principes van de circulaire economie.

> Er is ook een Open call Circulair aankopen

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL