Participatie bij windprojecten als sleutel voor succes

De komende jaren staan er in de provincie Limburg, net zoals in de rest van Vlaanderen,  tientallen windmolenprojecten op stapel. ACW Limburg wil voor deze projecten meerwaarde creëren door coöperatieven op te richten en er zo voor te zorgen dat de Limburgers mede-eigenaar kunnen worden van deze windturbines. Op deze manier wordt draagvlak gecreëerd en kunnen de opbrengsten terugvloeien naar hen en naar de lokale gemeenschappen.

In Denemarken is het bij wet verplicht om de omwonenden te laten participeren in windmolenparken. Sonja Claes, de burgemeester van Heusden-Zolder en Vlaams parlementslid ijvert er daarom voor, naar het voorbeeld van Denemarken, om ook in Vlaanderen bij elk windturbineproject de bevolking verplicht te laten participeren.

Projectontwikkelaars die willen investeren in windturbines, stoten bij hun vergunningsaanvraag vaak op protest van de omwonenden. Hierdoor worden heel wat windturbines nooit gerealiseerd. Door omwonenden te betrekken en hen actief te laten participeren in de realisatie van windprojecten, wordt er lokaal draagvlak gecreëerd. Bovendien kunnen de betrokkenen via de dividenden op hun aandelen ook participeren in de winst. Daarnaast kan de opbrengst van een windturbineproject geïnvesteerd worden in lokale initiatieven, zoals de aanleg van een fietspad, die ten goede komen van de buurtbewoners.

Minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters, kan dit voorstel misschien meenemen als inspiratie voor zijn – reeds lang aangekondigde- afwegingskader voor windturbines. Sinds het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening, dat het plaatsen van windturbines in landbouwgebied vergemakkelijkt, bestaat er veel onduidelijkheid over de inplanting van windturbines. Het nieuwe windplan, dat de huidige omzendbrief moet vervangen, moet daar klaarheid in scheppen. De minister beloofde al meermaals om tegen deze zomer met een nieuw Vlaams afwegingskader met en transparante set van regels voor het inplanten van windturbines op de proppen te komen (zie ook hier). Voorlopig blijft het hier echter windstil.

Windenergie