Productive Bxl, het alternatief voor Uplace en Neo

De afgelopen maanden werkten Architecture Workroom Brussels (AWB), de Brusselse raad voor het Leefmilieu (BRAL) en Bond Beter Leefmilieu (BBL) aan een overlegtraject op zoek naar nieuwe perspectieven voor een duurzame economie in Brussel en de Vlaamse rand. Samen met een brede groep ontwerpers en experten van onder meer werkgeversorganisaties en vakbonden, gingen we op zoek naar projecten met gedeelde winst voor Brussel en de rand.

Om een oplossing te zoeken voor het grote leger aan laaggeschoolde werklozen in onze hoofdstad, stellen we voor om oude, verkommerde industriële sites in de stad en de rand een nieuw leven te geven. Daarbij moet vooral ingezet worden op het aantrekken van innovatieve productieactiviteiten. De stad is als smeltkroes van kennis en werkkrachten de ideale voedingsbodem om opnieuw fabrieken aan te trekken. Zo liggen er voor de Brusselse kanaalzone en de aansluitende industriezones in Vilvoorde grote kansen voor het ontwikkelen van een kringloopeconomie of voor lokale assemblage, gekoppeld aan een mondiaal logistiek systeem. Bovendien zijn deze zones vlot bereikbaar voor de toekomstige werknemers uit de stadswijken. Eerder dan deze ruimte te verspillen aan grootschalige shoppingcentra of elitaire loft-projecten, kan hier het fundament gelegd worden voor de productieve stad van de toekomst. Zo kunnen tegelijk sociale, economische als ecologische winsten geboekt worden, langs beide kanten van de gewestgrens.

In de publicatie ‘Productive Bxl’ beschrijven we zes economische uitdagingen voor stad en rand en schetsen we vier ruimtelijke kansen voor een duurzame productie-economie in de metropool. De publicatie kan gratis opgevraagd worden bij BBL.

Shoppingcentra