Q&A: samenwerking BBL en Vlaanderen Isoleert

Bond Beter Leefmilieu heeft op maandag 28 mei haar samenwerking met Vlaanderen Isoleert bvba opgeschort. Naar aanleiding hiervan hebben we een Q&A opgesteld die je een antwoord biedt op enkele belangrijke vragen, zoals: welke band had BBL met Vlaanderen Isoleert, en waarom is de samenwerking opgeschort? Aansluitend geven we ook meer uitleg over waarom BBL samenwerkt met bedrijven in het algemeen.

SAMENWERKING BBL EN VLAANDEREN ISOLEERT

Van Nederland Isoleert naar Vlaanderen Isoleert?

In 2011 nam onze Nederlandse zustervereniging Stichting Natuur en Milieu (N&M) initiatief om de Nederlandse isolatiemarkt een duw in de rug te geven. Met de toenmalige capaciteit in de markt en de snelheid waarmee woningen in Nederland geïsoleerd werden, zou het nog zeker 50 jaar duren voordat alle huizen in Nederland geïsoleerd waren.

N&M zocht naar een mogelijkheid om het aantal geïsoleerde huizen fors te laten stijgen. De vereniging ontwikkelde een eigen lastenboek en deed een oproep voor kandidaat-bedrijven die zich hierin wilden inschrijven. In ruil was N&M bereid om hun naamsbekendheid bij miljoenen Nederlanders hieraan te verbinden, door de diensten van het geselecteerde bedrijf actief aan te bevelen. Uit de verschillende inschrijven werd een start-up geselecteerd, Nederland Isoleert.

Nederland Isoleert ging in 2012 van start. De activiteiten werden in hoofdzaak gericht op spouwmuurisolatie. Het bedrijf werd aanbevolen door N&M. Via grootschalige mailings in wijken van steden en gemeenten en een efficiënt organisatiemodel, gericht op het afhandelen van vele duizenden isolatiewerken per jaar, nam het bedrijf een vliegende start.

In de periode 2012-2018 groeide het bedrijf sterk en is het marktleiderschap in Nederland niet veraf meer. Zo werden er in 2017 ruim 11.000 woningen geïsoleerd, een miljoen kubieke meter spouwmuur geïsoleerd. Dit betekent: 5,5 miljoen euro enegiebesparing, 8.415.000 M3 minder gasverbruik. En een totale besparing van CO2 van 14.978.700 Kg.

In 2015 stelden de collega’s van N&M voor om het businessmodel van Nederland Isoleert ook in Vlaanderen toe te passen. Dit op basis van de krijtlijnen en afspraken die N&M en Nederland Isoleert.

Eind 2015 werd Vlaanderen Isoleert bvba opgericht en werden datzelfde jaar nog de eerste honderden woningisolaties uitgevoerd. Anno 2017 levert het bedrijf enkele duizenden spouwmuurisolaties af. Het bedrijf is momenteel in dit segment al marktleider in Vlaanderen.

Welke band had BBL met Vlaanderen Isoleert?

In februari 2016 is Bond Beter Leefmilieu een samenwerking gestart met de onderneming Vlaanderen Isoleert bvba. Onze gemeenschappelijke doelstelling was het aantal energierenovaties in Vlaanderen op te krikken, in eerste instantie door oplossingen aan te bieden in de “na-isolatie”-markt. Vlaanderen Isoleert had de ambitie om binnen 10 jaar enkele tienduizenden huizen in Vlaanderen geïsoleerd te hebben: hoekhuizen, tweewoonsten, open bebouwingen en appartementen. Het effect van goede isolatie merken mensen op hun energiefactuur en is belangrijk voor het milieu. Daarom is BBL partner van het isolatiebedrijf. Uit ervaringen van de onderneming en onze Nederlandse collega’s van Stichting Natuur&Milieu blijkt dat meer mensen tot energierenovaties overgaan als ze een aanbeveling krijgen van een milieuorganisatie.

Vlaanderen Isoleert is een bvba naar Belgisch recht. Er is geen enkele juridische band met BBL. BBL maakt geen deel uit van de bestuursorganen. Het bedrijf bepaalt zelfstandig zijn aanpak.

BBL beveelde tot begin juni 2018 de diensten van het bedrijf aan bij gezinnen. Dat betekende dat in de direct mailing het logo van BBL was opgenomen en dat er een quotevermelding was van de directeur van BBL.

Om het logo van BBL te mogen gebruiken, betaalde Vlaanderen Isoleert een marktconforme vergoeding aan BBL Die middelen investeerde BBL  volledig in de uitbouw van het online platform, Ecobouwers, dat jaarlijks een miljoen unieke bezoekers uit Vlaanderen informatie verstrekt over duurzaam bouwen en wonen.

De samenwerkingsovereenkomst tussen BBL en Vlaanderen Isoleert bvba is gebaseerd op de richtlijnen die we met tientallen milieu- en natuurverenigingen in onze sector hebben afgesproken en ons eigen ethisch charter dat hier verder uitwerking aan geeft.

Waarom heeft BBL zijn samenwerking met Vlaanderen Isoleert opgeschort?

Op vrijdag 25 mei 2018 is Bond Beter Leefmilieu op de hoogte gesteld van het feit dat Vlaanderen Isoleert bij de uitvoering van isolatiewerken aan kelders mogelijk niet aan de voorwaarden voldoet om de opdrachtgever recht te geven op een premie. Er zijn twijfels gerezen over het feit of de onderneming bij de isolatiewerken van kelders wel de conforme materialen gebruikt.

Op maandag 28 mei 2018  hebben we onze lopende samenwerking opgeschort en sindsdien bevelen we Vlaanderen Isoleert niet langer aan voor na-isolatie van spouwmuren en kelders, tot er meer duidelijkheid is of een tegenbericht volgt.

Wij hopen dat deze kwestie spoedig wordt uitgeklaard en dit zonder nadelige gevolgen voor de klanten die hun vertrouwen hadden gesteld in het bedrijf.

SAMENWERKING BBL EN BEDRIJVEN ALGEMEEN

Waarom richt Bond Beter Leefmilieu zich ook naar bedrijven?

We werken samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken.

Bepaalde bedrijven zijn dus voor ons een cruciale factor in tal van transities. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor.

BBL en bedrijven: waar ontmoeten ze elkaar?

We gaan heel uiteenlopende interacties aan met bedrijven.

In tal van adviesraden en commissies adviseren BBL en werkgeversorganisaties (VBO, VOKA) het beleid van de federale en Vlaamse overheid.

In organisaties als The Shift zetten we samen met groepen van bedrijven gerichte samenwerkingen en partnerships op, gericht op het verduurzamen van de samenleving.

BBL investeert zelf in het opzetten van bedrijfsnetwerken. Een voorbeeld. Via Energy Saving Pioneers geven we impulsen aan overheden om meer werk te maken van een beleid gericht op energie-efficiëntie en -besparing.

We zetten ook concrete projecten op om bepaalde segmenten van het bedrijfsleven een duw in de rug te geven. Een voorbeeld. Via Clean power for taxis ondersteunen we de sector om 10% van de taxivloot tegen 2020 elektrisch te laten rijden.

We geven ook strategisch advies aan bedrijven, zodat ze hun transitie-uitdagingen kunnen aangaan. Enkele voorbeelden. Elia adviseerden we op het terrein rond de aanleg van nieuwe hoogspanningsleidingen. Fluvius - de fusie van Infrax en Eandis - ondersteunen we in het uitzetten van hun strategische lijnen gericht op toekomstgerichte investeringen.

Welke richtlijnen hanteert BBL bij het aangaan van specifieke samenwerking met bedrijven?

In een beperkt aantal gevallen gaat BBL met een bedrijf over een langere periode een samenwerking in de diepte of de breedte aan. Dit omdat we er van overtuigd zijn dat we samen heel wat maatschappelijk resultaten kunnen behalen. Maar dat we hier ook de nodige tijd moeten voor uittrekken: om elkaar beter te leren kennen, om inhoudelijke lijnen uit te zetten, om samen operationele activiteiten te gaan ontwikkelen.

Hiervoor gaan we niet over één nacht ijs. In 2012 ontwikkelden we samen met tientallen milieu- en natuurverenigingen richtlijnen om doordachte samenwerkingsverbanden met bedrijven aan te gaan:

 • we waken erover dat bedrijven aan hun wettelijke verplichtingen voldoen in het bijzonder inzake milieu, arbeidsrechten en mensenrechten;

 • we waken erover dat bedrijven in hun communicatie (informatie, reclame, branding) op weloverwogen wijze omspringen met het milieu, andere maatschappelijke thema’s en de samenwerking met ons;

 • we bewaren ten allen tijde onze onafhankelijkheid;

 • we zijn steeds open en transparant over onze aangegane samenwerking met bedrijven

 • onze samenwerking met bedrijven is eindig in de tijd en opzegbaar;

 • we hebben binnen de milieu- en natuursector respect voor elkeens keuze mbt de samenwerking die organisaties aangaan met bedrijven

Hanteert BBL nog bijkomende principes bij het aangaan van samenwerking met bedrijven?

Sedert 2013 hanteert BBL bovendien nog een eigen ethisch charter. In dit charter passen we de sectorrichtlijnen toe en nemen we volgende specifieke principes op die BBL als organisatie wenst toe te passen in de samenwerking met bedrijven, met name BBL en het bedrijf:

 • respecteren elkaars missie en visie.

 • leven de bestaande rechtsregels na

 • vinden accountability en naleving belangrijk.

 • hechten belang aan transparantie en coherentie.

 • respecteren elkaars autonomie, onafhankelijkheid en belangen.

 • hechten belang aan dialoog.

Alle bedrijven met wie we een partnership aangaan, net als alle sponsors van de projecten en campagnes van BBL, onderschrijven het ethisch charter.