Raad van State schorst ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweel niet

Woensdag velde de Raad van State zijn lang verwachte arrest over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Oosterweelverbinding. De rechtszaak werd opgestart door de uitbater van het Pomphuis, het restaurant dat onder de Lange wapper zou komen te liggen. De uitbater had vooral bezwaren tegen het feit dat tracé-alternatieven met een tunnel, niet ten gronde onderzocht werden in het MER en daardoor ook niet meespeelden in de uiteindelijke politieke besluitvorming. Bovendien werden de bezwaren hierover door de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening niet weerhouden, omdat deze Commissie van oordeel is dat ze niet in de plaats kan treden van de cel-MER, die het MER goedkeurde.

Ook de Raad van State stelt nu dat ze niet in de plaats kunnen treden van de cel-MER om de intrinsieke degelijkheid van een MER te beoordelen. De Raad van State is in de eerste plaats bevoegd om na te gaan of alles op een wettelijke manier is verlopen. Wat dit laatste betreft stelde de auditeur van de Raad van State in zijn voorafgaand advies de onafhankelijkheid van de MER-coördinator in vraag. Die was immers tegelijk werknemer van het studiebureau van de BAM, wat twijfels doet rijzen over de onafhankelijkheid om andere tracés dan die van de BAM te beoordelen. De Raad van State volgt haar auditeur niet, want deze bedenkingen gaan over de MER-coördinator voor de project-MER, horende bij de bouwvergunning. De MER-coördinator voor de plan-MER, horende bij het RUP, was iemand anders….

Wat zijn nu de gevolgen van deze uitspraak?  Die lijken eerder beperkt. De Raad van State spreekt zich immers niet uit voor of tegen één van de tracés. Het arrest wil in de eerste plaats zeggen dat het ruimtelijk uitvoeringsplan rechtsgeldig blijft. Op dat RUP is enkel het BAM-tracé met de Lange Wapper ingetekend. Maar dat werd door de volksraadpleging in Antwerpen weggestemd. Ondertussen werden alternatieve tunneltracés bestudeerd in de studie van ARUP-SUM en haalbaar verklaard. De beslissing over welk tracé gekozen wordt, blijft hoe dan ook een politieke beslissing van de Vlaamse regering. Als een ander of een aangepast tracé wordt gekozen, moet hoe dan ook een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen