Regeerakkoord bevat aantal goede intenties, maar mist ambitie om klimaat- en milieudoelstellingen te verbinden aan economische groei | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Regeerakkoord bevat aantal goede intenties, maar mist ambitie om klimaat- en milieudoelstellingen te verbinden aan economische groei

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

donderdag 24 juli 2014

De Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu (BBL) stelt vast dat de nieuwe Vlaamse regering vanuit een sterk sociaal-economische focus haar regeerdoelstellingen heeft uitgezet. "We hopen dat deze regering niet uit het oog verliest dat economische ontwikkeling kan en moet samengaan met hoge ambities op gebied van klimaatverandering en milieukwaliteit", zegt Lieze Cloots, beleidscoördinator van BBL. "Voor de milieubeweging is dat de grote uitdaging voor deze regering de komende vijf jaar".

Een Vlaanderen dat conform het Pact 2020 en ViA een plaats bij de top 5 van de EU ambieert op vlak van welvaart én welzijn, steunt op een sterke economie die ook volop de kaart zou moeten trekken van hernieuwbare energie, energie-efficientie, eco-technologie, duurzame mobiliteit, kringloopsluiten, etc… “Dit regeerakkoord mist elk spoor van ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen. Het laat na de maatregelen voor economische groei expliciet te koppelen aan de vereisten die een klimaatneutrale, groene economie met zich meebrengt. We rekenen erop dat de beleidsnota's van de diverse vakministers de ambities zullen verduidelijken en de 'verbinding' zullen maken", zegt Danny Jacobs, directeur van BBL. “De indicaties zijn immers eensluidend. Om jobs, welvaart en welzijn te creëren en op een duurzame wijze te verankeren, is een vergroening van de economie de beste optie. "Het zou dan ook een gemiste kans zijn indien Vlaanderen zijn sterke focus op innovatie, onderzoek en ontwikkeling en andere ondernemingssteun niet in die zin zou aanwenden", aldus Jacobs. 

BBL verwelkomt in het regeerakkoord een aantal hoopgevende intenties op gebied van leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening, maar is benieuwd naar de concrete uitvoering van deze intenties. "Vooral op vlak van luchtkwaliteit en mobiliteit is het niet duidelijk hoe Vlaanderen de noodzakelijke omslag kan maken waardoor het de Europese doelstellingen zal halen. Ook inzake natuur is het positief dat Vlaanderen bijkomende middelen vrijmaakt voor het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen, maar kan het niet dat engagementen rond nabije natuur volledig ontbreken in het regeerakkoord", besluit Lieze Cloots.