VIA-rondetafel “Groen Stedengewest”

Vlaanderen uitbouwen tot een groen en dynamisch stedengewest, is één van de doorbraken van het toekomstproject Vlaanderen in Actie. Onder het motto 'Samen denken over de Vlaamse Ruimte' ging vorige week vrijdag de VIA-rondetafel “groen stedengewest” van start. In 14 werkgroepen werd gebrainstormd over hoe Vlaanderen er in 2050 moet uitzien. Door out of the box en los van huidige belangen of procedures na te denken, kwamen heel wat interessante denkbeelden naar boven. Opvallend was dat zowat alle aanwezigen - vertegenwoordigers van overheden, belangengroepen en deskundigen – het er over eens waren dat de ruimtelijke ordening in Vlaanderen een fundamenteel andere richting uit moet, willen we problemen zoals wateroverlast, klimaatverandering, vergrijzing of globalisering efficiënt aanpakken.

Deze ronde tafel vormde tevens het startschot voor het ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Bedoeling is dat er tegen eind volgend jaar een Groenboek over ruimtelijke planning in Vlaanderen komt, dat na een breed maatschappelijk debat verwerkt wordt tot een witboek. Tegen het einde van deze legislatuur moet er dan een ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op tafel liggen.

Naast de vele goede bedoeling voor een langetermijnaanpassing van het Structuurplan Vlaanderen, ligt momenteel echter ook een tussentijdse aanpassing van dit plan op tafel. Daar zijn we heel wat minder over te spreken. In het herzieningsvoorstel krijgen vooral harde activiteiten meer ruimte. Zo wordt vooropgesteld dat er nog eens 6.000 ha bedrijventerreinen bijkomen in Vlaanderen, hoewel er nog duizenden hectaren ongebruikt bijliggen. Bovendien worden een tiental buitengebiedgemeenten als ‘bijzondere economische knooppunten’ aangeduid, wat het mogelijk moet maken om toch regionale bedrijventerreinen te ontwikkelen in het buitengebied. Dat zal de ruimtelijke wanorde nog verder in de hand werken en voor bijkomende verkeersproblemen zorgen. Zo voert de Vlaamse regering op korte termijn een beleid , dat de langetermijndoelstellingen voor 2050 onderuit dreigt te halen.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen