Samen voor een krachtig Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Samen voor een krachtig Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

woensdag 24 maart 2010

Boerenbond, ontwikkelings-ngo’s en milieubeweging scharen zich achter één visietekst

Recht op voedsel is een universeel erkend mensenrecht. Elke overheid heeft de plicht dit recht te verzekeren. Overal ter wereld voert men dus in meerdere of mindere mate een landbouwbeleid. In 1958 koos de Europese Unie voor de uitbouw van een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In deze na-oorlogse periode was de herinnering aan voedselschaarste immers nog groot en stond de productie van voldoende voedsel centraal op de Europese agenda. Het huidige GLB en bijbehorende financiering ligt vast tot 2013. Momenteel discussieert men in alle lidstaten over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Een goed onderbouwd Europees landbouwbeleid is nog steeds zeer belangrijk, niet enkel voor de boeren, maar ook voor de consumenten. De centrale opdracht van het GLB is immers nog steeds de productie van voldoende, veilig en betaalbaar voedsel, op een manier waarbij de boer een leefbaar inkomen verdient. De omgevingsfactoren waarbinnen die voedselproductie gebeurt zijn sinds 1958 wel sterk veranderd. De verschillende uitdagingen waar de mensheid anno 2010 voor staat - klimaatverandering, schaarsheid van natuurlijke hulpbronnen en fossiele brandstoffen, toenemende vraag, onvoorspelbare prijsschommelingen, enzovoort – moeten het GLB mee richting geven.

Omdat het GLB niet enkel betrekking heeft op de land- en tuinbouwers, maar ook op de burgers/consumenten en het leefmilieu, en omdat dit beleid ook in ontwikkelingslanden invloed heeft, zijn de Boerenbond en het Vlaams Overleg Duurzame ontwikkeling (VODO) in dialoog gegaan. Hieruit bleek dat er meer is wat hen verenigt, dan wat hen scheidt. In een gezamenlijke visietekst vatten ze volgende basisprincipes voor een krachtig GLB samen.

Het GLB moet garant staan voor:
•    de duurzame productie van voldoende en kwalitatief voedsel
•    de productie van betaalbaar voedsel voor iedereen aan een redelijke prijs
•    het verzekeren van een leefbaar inkomen voor de boer
•    het realiseren van de bredere maatschappelijke doelstellingen
•    ecologische duurzaamheid
•    een solidair landbouwbeleid.

Hierbij ligt het accent op een duurzame voedselproductie waarbij het evenwicht tussen de economische, de sociale en de ecologische dimensie centraal staat. De organisaties stellen dat de beste garantie op voedselzekerheid de eigen regionale voedselproductie is, op familiale land- en tuinbouwbedrijven. Een voldoende graad van zelfvoorziening zowel in de EU als in andere regio’s moet gerealiseerd worden. Het vrijwaren van voldoende landbouwgrond verdient hierbij de nodige aandacht. Beleidsmaatregelen moeten de schommelingen, zowel in aanbod als in prijs, minimaliseren. Strategische voedselvoorraden spelen hier een belangrijke rol. Duurzame landbouwpraktijken respecteren de grenzen van de ecologische draagkracht. Een stimulerend beleid houdt rekening met de meerkost van ecologische en sociaal-maatschap-pelijke eisen. Ook moet vermeden worden dat de Europese handelsstromen destructief  zijn voor de familiale landbouw in andere regio’s, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden.

Met deze gezamenlijke uitgangspunten willen alle betrokken organisaties* de dialoog aangaan rond de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De gezamenlijke visietekst, aangevuld met voordrachten van professoren landbouweconomie en –sociologie, vertegenwoordigers van consumenten en milieubeweging en de distributie, wordt voorgesteld tijdens het symposium  ‘Een toekomst voor een sterk gemeenschappelijk landbouwbeleid’. Ministers Benoit Lutgen en Kris Peeters, in Wallonië en Vlaanderen verantwoordelijk voor onder meer landbouw en plattelandsbeleid, zullen reageren op de visie van het maatschappelijk middenveld. Het volledige programma vindt u als bijlage. Het symposium richt zich tot binnen- en buitenlandse beleidsmakers en politici, actoren van de voedselketen en  vertegenwoordigers van het middenveld.

* de betrokken organisaties zijn: Africa Europe Faith and Justice Network, de Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijk Delen, Oxfam, Vredeseilanden en Wervel

Contactpersonen
  

Anne-Marie Vangeenberghe
Woordvoerder Boerenbond
0479 85 86 87    

Jan Turf
Beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu
0478 80 98 09

Gert Vandermosten
Beleidsmedewerker VODO
0485 30 13 83    

Stéphane Desgain
Chargé de recherche au CNCD-11.11.11
0475 76 90 61

VODO is een samenwerkingsverband van ngo’s die samen werken rond duurzame ontwikkeling. Duurzame landbouw is voor deze organisaties een belangrijk deelthema van duurzame ontwikkeling. In Wallonië heeft het Plate forme Souveraineté Alimentaire (PFSA) een gelijkaardige oefening gemaakt.