Te veel bouwgronden: wat doet Vlaanderen ermee?

In Vlaanderen ligt drie keer meer bouwgrond dan we nodig hebben om de groei van de bevolking op te vangen. Als we niet willen dat Vlaanderen helemaal volgebouwd wordt - de betonstop - is dat een probleem. Het grote aanbod zal de verkaveling en versnippering van open ruimte verder in de hand werken. Tijdens een debat in het Vlaams Parlement over de woonreservegebieden bleek dat de regeringspartijen nog niet op dezelfde lijn zitten. In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil de regering de knoop doorhakken. 

Er is ongeveer 42.000 ha onbebouwd ‘woongebied’ aanwezig op de gewestplannen, goed voor minstens 840.000 woningen. Door de groei van de bevolking wordt geschat dat er tegen 2030 330.000 woningen bij moeten komen. Uitgaande van de huidige woningdichtheid, zou daarvoor slechts 17.000 ha nodig zijn. Wat maakt dat er 25.000 ha bouwgronden overblijven. 

Tegelijk is iedereen het er stilaan over eens dat het hoog tijd is voor een betonstop in Vlaanderen: geen verdere verharding van de open ruimte die ons nog rest. Door de opwarming van de aarde bijvoorbeeld, met periodes van droogte maar ook van hevige neerslag, moet het regenwater immers in de bodem kunnen sijpelen als we overstromingen willen vermijden. Daarom moeten we de open ruimte zoveel mogelijk sparen en bouwen in de stads- en dorpscentra. 

Vaag en vager

In die context wordt de discussie gevoerd over de ‘woonuitbreidingsgebieden’ in Vlaanderen. Daarvan zijn er nog 12.000 ha onbebouwd. Die waren bij het opmaken van de gewestplannen bedoeld als reservezones voor woningen, voor het geval er in de echte woonzones geen plaats meer is. Die plaats is er duidelijk wel. In het Vlaams regeerakkoord is opgenomen dat woonuitbreidingsgebieden verantwoord worden aangesneden, slecht gelegen zones krijgen een andere bestemming. Dat blijft vrij algemeen. Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) werkt aan een positieve en een negatieve lijst voor deze reservegebieden. Ook dat blijft redelijk vaag. 

In een debat in het Vlaams Parlement bleek dat de regeringspartijen de neuzen nog in dezelfde richting moeten zetten. N-VA stelt dat enkel de reservegebieden in de steden behouden kunnen blijven, de reservegebieden buiten de steden kunnen beter geschrapt worden. Voorrang moet gaan naar het bebouwen van de effectieve woonzones. Open VLD blijkt geen groot voorstander van het schrappen van woonreservegebieden. Minister Schauvliege beloofde dat de Vlaamse regering nog dit najaar een bijzonder ambitieus witboek voor een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal goedkeuren. Daarbij zal ook een beslissing over de woonreservegebieden worden genomen. Afwachten dus.

Bouwshift Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Bouwshift, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen