Toekomstvisie mobiliteit | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Toekomstvisie mobiliteit

Bruno Van Zeebroeck

vrijdag 1 april 2011

Vorige vrijdag stelde een werkgroep van Leuvense professoren een aantal pistes voor om onze mobiliteit in de toekomst te garanderen. Stop promotie van diesel, voer een slimme kilometerheffing in, maak volledige maatschappelijke kosten-batenanalyses vooraleer nieuwe projecten uit te voeren. Allemaal oplossingen die de trouwe lezers van deze beleidsbabbel vertrouwd in de oren zullen klinken.

De analyse van de professoren bracht wel geen antwoord op de vraag hoe we in 2050 onze mobiliteit en transport zullen garanderen zonder uitstoot van broeikasgassen en met respect voor onze schaarse open ruimte. Dit zijn nochtans essentiële voorwaarden van een toekomstgericht transportsysteem. Bond Beter Leefmilieu biedt daar wel pistes voor aan, onder andere door het geven van een slimme invulling aan elektrische mobiliteit. Dit staat zeker niet gelijk met ondoordacht elektrische mobiliteit subsidiëren. Vandaag biedt België bijvoorbeeld wel de hoogste subsidies voor elektrische wagens in heel Europa, maar heeft het geen visie over hoe we deze elektrische wagens inpassen in een toekomstgericht mobiliteitsysteem in een leefbare omgeving.

Stop promotie van dieselvoertuigen

De overheid promoot diesel als brandstof door lage dieselaccijnzen en subsidies voor voertuigen met een lage CO2 uitstoot.

Nochtans zorgt 1 liter diesel voor meer uitstoot van broeikasgassen (CO2) en stikstofoxiden (NOx) dan 1 liter benzine. Vooral oudere diesels stoten ook meer fijn stof (PM) uit. Stikstofoxiden zorgen voor verzuring en indirect ook voor de vorming van fijn stof dat nefast is voor de volksgezondheid.

Het is daarom absoluut belangrijk dat de overheid maatregelen neemt om deze promotie van diesel te stoppen.

Voer een slimme kilometerheffing in, ook voor personenwagens

De beste remedie tegen files is een slimme kilometerheffing. Studies en praktijk tonen dit keer op keer weer aan. Een slimme kilometer heffing is in veel gevallen een perfect alternatief voor uitbreiding van infrastructuur. Een kilometerheffing kan bovendien sociaal positieve effecten hebben. De effecten worden volledig bepaald door de aanwending van de middelen.

Voorbeelden en verduidelijking hiervan vind je ook op de BBL website in de paper “extra wegeninfrastructuur, (g)een goed idee”. 

Hoe een slimme kilometerheffing vooral de sociaal zwakkeren kan ten goede komen lees je op blz. 23 van onderstaande paper. 

Voer correcte maatschappelijke kosten-Batenanalyses uit

Om de juiste keuze te maken in ons transportbeleid is het belangrijk om volledige maatschappelijke kosten-batenanalyses te maken. Een volledige kosten-batenanalyse “vergeet” geen alternatieven mee te nemen.

Er is meer nodig voor Bond Beter Leefmilieu

De Leuvense professoren bieden geen perspectief op mobiliteit en transport zonder uitstoot van broeikasgasemissies en met respect voor onze open ruimten in 2050. Hun toekomstvisie blijft uitsluitend autogericht. Geen woord over de nefaste invloed van bedrijfswagens, maar ook niet over het potentieel van innovatieve mobiliteitsconcepten.

De combinatie lichte elektrische voertuigen, openbaar vervoer en moderne communicatietechnologie biedt bijvoorbeeld niet alleen mogelijkheden om een modern transportsysteem op te zetten maar geeft ook kansen aan de Vlaamse innovatie economie. Lichte elektrische voertuigen zijn bijvoorbeeld elektrische fietsen, elektrische tweewielers, driewielers en vierwielers. ….

Mogelijkheden bieden aan een innovatief, toekomstgericht mobiliteitsbeleid staat zeker niet gelijk met ondoordacht elektrische mobiliteit subsidiëren. Vandaag biedt België bijvoorbeeld wel de hoogste subsidies voor elektrische wagens in heel Europa, maar heeft het geen visie over hoe we deze elektrische wagens inpassen in een toekomstgericht mobiliteitsysteem in een leefbare omgeving.